เส้นทางการท่องเที่ยว

ถนนเส้นทางอำเภอหางดง - อำเภอสะเมิง 
ถนนหมายเลข 1269 , 1349