ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
เลขที่ 456 หมูที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร.053-920000 โทรสาร . 053-920002
E-mail : Pda.pinkanakorn@gmail.com