Contracts‎ > ‎

สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดิน

                                                สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดิน

 

                                                                                               เขียนที่……………………………………………………

                                                                                                                     

                                                                                                           วันที่………...เดือน……………….…………...

 

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง…………………………………………………..อายุ…………...ปี อยู่บ้านเลขที่………………………….ตรอก/ซอย………………………….ถนน…………………………… ตำบล…………………………………อำเภอ……………………………จังหวัด……………………………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่าผู้ให้สัญญาฝ่ายหนึ่ง

กับ……………………………………………………………………………อายุ…………....ปี อยู่บ้านเลขที่………………………….ตรอก/ซอย………………………….ถนน…………………………… ตำบล…………………………………อำเภอ……………………………จังหวัด……………………………. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า นายหน้าอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันดังมีข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1.  โดยที่ผู้ให้สัญญาเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่…………………………………………... ตั้งอยู่ตำบล…………………………..อำเภอ…………………………….จังหวัด…………………………….เนื้อที่ประมาณ…………………..ไร่…………………………..งาน………………………….ตารางวา และมี ความประสงค์ที่จะขายที่ดินแปลงดังกล่าว

ข้อ 2.  ผู้ให้สัญญาตกลงให้นายหน้าเป็นผู้ติดต่อในการขายที่ดินดังกล่าว เพื่อให้ผู้ให้สัญญาได้เข้าทำสัญญากับผู้ซื้อที่ดินตามข้อ 1. จนเสร็จสิ้น และนายหน้าตกลงรับทำการเป็นนายหน้าในการขายที่ดิน ดังกล่าว

ข้อ 3.  ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาสามารถขายที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ เนื่องมาจากผลแห่งการที่นายหน้าได้ ชี้ช่องหรือจัดการให้ โดยขายได้ในราคาไม่ต่ำกว่า………………………..บาท (……………………………) ผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมจ่ายค่านายหน้าให้แก่นายหน้าในอัตรา………………….เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนเงินดังกล่าว

ข้อ 4.  ในกรณีที่ นายหน้าสามารถชี้ช่องหรือจัดการให้ผู้ให้สัญญาขายที่ดินแปลงดังกล่าว          ให้แก่ผู้ซื้อในราคาสูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 3.  ผู้ให้สัญญาตกลงให้จำนวนเงินส่วนที่เกินเป็นของนายหน้า  แต่ในกรณีนี้นายหน้าจะต้องมีภาระหน้าในการเสียค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์  ค่าฤชากร  ค่าภาษีอากร ตลอดจนค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งทางราชการเรียกเก็บในส่วนของจำนวนเงินที่เกินด้วยตนเองทั้งสิ้น

ข้อ 5.  เมื่อผู้ให้สัญญาได้เข้าทำสัญญาซื้อขายกับผู้ซื้อ โดยได้มีการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินกัน ณ สำนักงานที่ดินและผู้ให้สัญญาได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว ผู้ให้สัญญาตกลงจะชำระค่านายหน้าให้แก่นายหน้าทันที

ข้อ 6.  สัญญานายหน้าซื้อขายที่ดินฉบับนี้ ให้ใช้บังคับได้จนถึงเพียงวันที่……………………... เดือน………………………………..………………………….

ข้อ 7.  ในกรณีที่นายหน้ายังไม่สามารถชี้ช่อง หรือจัดการให้ผู้ซื้อมาทำการซื้อขายที่ดิน กับ           ผู้ให้สัญญาได้ ผู้ให้สัญญามีสิทธิเลิกสัญญานี้ก่อนกำหนดในข้อ 6.  ได้โดยผู้ให้สัญญาต้องมีหนังสือบอกเลิกไปยังนายหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร  และมีผลเป็นการบอกเลิกเมื่อนายหน้าได้รับหนังสือบอกเลิกแล้ว

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ             ข้อความโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานโดยคู่สัญญาถือไว้ฝ่ายละฉบับ

 

                                                                                        ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ให้สัญญา

                                                                                                (…………………………………………..)

                                                                                       

                                                                                        ลงชื่อ…………………………………………...นายหน้า

                                                                                                (……………………………………………)

 

                                                                                        ลงชื่อ…………………………………………….พยาน

                                                                                                (…………………………………………….)

 

                                                                                        ลงชื่อ……………………………………………พยาน

                                                                                                 (……………………………………………)

Comments