Att använda Lexia i undervisningen

Läs- och skrivsvårigheter

Forskningen idag visar att de personer som lider av dyslexi har svårare än andra att omkoda bokstäver till ljud. Anledningen anses vara en bristande fonologisk medvetenhet. Den fonologiska medvetenheten är något som barn normalt tillägnar sig i förskoleåldern.

Den fonologiska medvetenheten är grunden för läsinlärning. Den bristande omkodningsförmågan gör att barnet stagnerar i sin läsutveckling och aldrig når slutmålet, en automatiserad läsning.

10 % av befolkningen har svag läs- och/eller skrivförmåga, en halv miljon svenskar anses ha grava svårigheter. Skolprestationerna påverkas i negativ riktning, inte bara i ämnet svenska utan även i hög grad i andra ämnen där kunskap inhämtas genom läsning.

Lexia

Lexia är ett datorbaserat pedagogiskt komplement för läs- och skrivträning. Lexia låter eleven integrera både auditivt och visuellt. Eftersom momentet att forma bokstäver helt utgår när man arbetar med Lexia kan eleven fokusera helt på övningarna.

I takt med elevens framsteg ökas svårighetsgraden på övningarna.

Ett mycket viktigt steg innan träningen sätts in är att bedöma var elevens läs- och skrivutveckling stannat av. När detta är gjort kan man individanpassa övningarnas karaktär, innehåll och svårighetsgrad.

Tyvärr används Lexia ofta som ett ”lekprogram” utan att övningarna anpassats till elevernas behov. Det medför att eleverna använder programmet på ett för dem olämpligt eller negativt sätt.
Av: Agneta Winqvist Alveljung
2010-05-18