GUIA DIDÀCTICA
 

Nivell: 1r Batxillerat Àrea: Filosofia i ciutadania

Unitat didàctica: l´acció humana

Coneixements i destreses prèvies: els alumnes han de ser capaços d´utilitzar eines de recerca a internet de manera àgil i efectiva, i també de treballar mitjançant el sistema Moodle

Temportizació:  Hi haurà una primera sessió de presentació i organització, un altra sessió de coordinació i preparació de l´exposició oral, i una o dues sessions més per a les presentacions

Organització: Es divideix el grup classe en sis grups de 4 persones. Cada grup preparà una presentació amb Power Point o similar per a explicar el seu treball a la resta de la classe. La feina de cada grup es farà en equip, seguint els rols assignats (el recopilador, l´escriptor, el dissenyador i el presentador). Si és possible, treballaran bàsicament des de casa, i mitjançant la pàgina Moddle de l´institut, aniran lliurant la seva tasca al professor respectant els terminis establerts. En la sessió de coordinació és posarà en comú la feina feta, i es resoldran dubtes d´organització  i coordinació (paper que bàsicament ja té assignat el dissenyador). Òbviament, l´espai del fòrum del Moodle serà el lloc principal on s´ajudaran i coordinaran entre ells i demanaran ajuda al professor si cal.

Si no és disposa de Moodle, també es pot fer la feina a classe, disposant de l´aula d´informàtica, i dedicant més sessions a la realització de la webquest 

Espais: aula d´informàtica per a la sessió de coordinació i preparació de l´exposició oral, i aula ordinària amb canó de projecció per a la primera sessió de presentació i per a les sessions d´exposicions de les presentacions

Aspectes curriculars:

Objectius generals:

  • Analitzar i distingir diferents teories sobre la naturalesa humana, la societat, el coneixement, la ciència, la tecnologia, l’acció i la interacció humanes, i la dimensió ètica i política de l’ésser humà.
  • Argumentar i expressar, adoptant un punt de vista filosòfic, el pensament propi —de forma oral i escrita— amb claredat i coherència, i contrastar-lo amb altres posicions i argumentacions. Valorar les opinions alienes com un mitjà per enriquir, explicar i posar a prova les pròpies conviccions.  
  • Utilitzar procediments bàsics per al treball intel·lectual, especialment la recerca, contrastació, anàlisi, síntesi i avaluació crítica d’informació, valorant positivament el rigor intel·lectual en el plantejament dels temes.

Continguts 

L´acció humana.  La racionalitat de l´acció: creences i actituds; mitjans, fins i conseqüències. 

Es realitza un treball d´expressió escrita (individual i en equip), seguint criteris, suggeriments i orientacions prèviament donats. 

Es fa un treball de síntesi a partir de diferents fonts d´informació i consulta, i es prepara una exposició oral orientada a fomentar la coherència i el rigor en l´expressió i argumentació d´idees.

Es fomenta l´esperit crític i la racionalitat, l´autoformació del caràcter i la responsabilitat. 

Objectius didàctics

Analitzar els trets de racionalitat de les accions humanes, i de les creences i finalitats que són la raó d´aquestes accions

Incorporar aquests trets de racionalitat a la pròpia conducta. 

Sintetitzar amb coherència i rigor, tant per escrit com oralment, les diferències i coincidències entre dues formulacions o més que tractin d´un mateix problema. 

Resumir diferents informacions , caracteritzant-ne els trets principals, preparar i realitzar exposicions orals i debats, i aplicar en tot moment els coneixements adquirits als àmbis adients d´una manera no repetitiva ni trivial

Objecius TIC 

Tenir habilitat de recerca, anàlisi i processament de la informació 

Avaluació 

  • Nota de grup: la presentació davant la classe comptarà un 80% i tindrà en compte els aspectes que apareixen en l'apartat d´avaluació (taula  1)
  • Nota individual: La dissertació filosòfica sobre què és la felicitat comptarà un 20%, i s´elaborarà seguint els criteris exposats en l' apartat d´avaluació (taula 2) 

El lliurament de les tasques puntualment i les contribucions al fòrum del Moodle comptarà un 20%

Webquest creada el juliol de 2008 dins  el curs Webquest. Una eina per treballar internet a l´aula, organitzat per la comunitat catalana de Webquest

Contacte: podeu fer arribar els vostres suggeriments a mlumbie3@xtec.cat