ข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย 2555 พร้อมเฉลย

สรุปแบบทดสอบความเข้าใจ

 

1.  วินัยคือ

                ระเบียบแบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ

 

2.  โทษทางวินัยของครู มีกี่สถานะ

                5 สถานะ

 

3.  โทษทางวินัยร้ายแรงที่สุด คือ

                ปลดออก และไล่ออก

 

4.  ผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสอบสวนกรณีที่ครูในสถานศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงคือใคร

                ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

5.  การอุทธรณ์คำสั่งโทษทางวินัยต้องดำเนินการภายในกี่วันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง

                30 วัน

 

6.  คำว่า “ละทิ้ง” หมายความว่าอย่างไร

                ไม่อยู่ปฏิบัติงานตามหน้าที่

 

7.  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง

                ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

 

8.  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ด้าน

                3 ด้าน

 

9.  มาตรฐานการปฏิบัติงานหมายถึง

                ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงา

 

10.  ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานกี่มาตรฐาน

                12 มาตรฐาน

 

11.  มาตรฐานการปฏิบัติตน หมายถึง

                จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กำหนดขึ้นเป็นแบบแผน

 

12.  จรรยาบรรณครูมีกี่จรรยาบรรณ

                5 จรรยาบรรณ

 

13.  มาตรฐานวิชาชีพครูใดที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ

                มาตรฐานการปฏิบัติตน

 

14.  ใครเป็นผู้กำหนดข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครู

                คุรุสภา

 

15.  กฎหมายที่บัญญัติให้มีข้อมาตรฐานวิชาชีพครู

                พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

16.  บุคลากรทางการศึกษาอันซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 คือใคร

                ศึกษานิเทศก์

 

17.  ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะขออีกได้เมื่อใด

                พ้น 5 ปี นับแต่ถูกสั่งเพิกถอน

 

18.  การพิจารณาชี้ขาดกรณีผู้ประกอบวิชาชีพครูประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ได้กี่กรณี

                5 กรณี

 

19.  จรรยาบรรณวิชาชีพครู คือ

                กฎแห่งความประพฤติสำหรับสมาชิกวิชาชีพครู

 

20.  ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานความรู้กี่มาตรฐาน

                9 มาตรฐาน

 

21.  จรรยาบรรณวิชาชีพครูกำหนดไว้ในกฎหมายใด

                พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

 

22.  ผู้ที่จะเข้ารับราชการครูได้ต้องมีอายุเท่าใด

                ไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

 

23.  จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 มีจำนวนกี่ข้อ

                9 ข้อ

 

24.  คำว่า “ทอดทิ้ง” หมายถึงอะไร

                ตัวอยู่แต่ไม่ทำงาน ไม่เอาใจใส่ ไม่เอาเป็นธุระ

 

25.  การประกอบวิชาชีพควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตมีโทษ

                จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

 

26.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะทำให้เสียหายทางราชการ จะต้องทำอย่างไร

                เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งภายใน 7 วัน

 

27.  ความผิดลหุโทษ คือ

                ความผิดที่ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน

 

28.  กระทำผิดวินัยลักษณะใดไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนก็ได้

                ปรากฏชัดแจ้ง

 

29.  โทษทางวินัยที่เบาที่สุดคือ

                ว่ากล่าวตักเตือน

 

30.  การร้องทุกข์กระทำได้ในกรณีใด

                ไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ ถูกสั่งให้ออกจากราชการ คับข้องใจผู้บังคับบัญชา

 

31.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการวินิจฉัยการอุทธรณ์และร้องทุกข์ มีสิทธิ์ดำเนินการได้อย่างไร

                ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง

 

32.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกลงโทษทางวินัยถ้าไม่พอใจการลงโทษ จะดำเนินการอย่างไร

                อุทธรณ์

 

33.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีอำนาจสั่งลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร

                ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนไม่เกิน 5% ไม่เกิน 1 เดือน

 

34.  การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษปลดข้าราชการครูออกจากราชการ ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อใคร

                ก.ค.ศ.

 

35.  การกล่าวถ้อยคำแสดงอาการดูถูก หรือรังเกียจ เป็นความหมายของคำว่า

                เหยียดหยาม

 

36.  ด่าแช่งซึ่งแสดงออกทางกริยา วาจา หรือการเขียนหรือภาพ ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียหาย เป็นความหมายของคำว่า

                ดูหมิ่น

 

37.  การข่มให้อยู่ในอำนาจตน หรือการใช้อำนาจบังคับเอา เป็นความหมายของคำว่า

                กดขี่

 

38.  การร้องทุกข์กรณีใด มีโอกาสฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้

                ให้ออกจากราชการ เพราะไม่ผ่านการพัฒนาเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม

 

39.  ในการร้องทุกข์ของข้าราชการครู เหตุคับข้องใจผู้บังคับบัญชาให้ทำหนังสือร้องทุกข์ถึงผู้ใด

                ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

 

40.  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีกี่ประเภท

                4 ประเภท

 

41.  มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 9 คือ

                ความเป็นครู

 

42.  จรรยา มีความหมายเช่นเดียวกับคำว่า

                จริยา

 

43.  จรรยาบรรณวิชาชีพครูกำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด

                1.  รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณของผู้ประกอบวิชาชีพ

                2.  รักษาและส่งเสริมชื่อเสียงของผู้ประกอบวิชาชีพครู

                3.  รักษาและส่งเสริมฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพครู

 

44.  ผู้ที่จะเข้ารับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุเท่าใด

                ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

 

45.  คุณสมบัติที่สำคัญประจำตัวครู คือ

                สอนดีมีคุณธรรม

 

46.  ธรรมะในข้อใดที่ครูยึดเป็นที่ตั้ง

                พรหมวิหาร 4

 

47.  จรรยาบรรณของครูไทย บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรและมีกฎหมายรองรับครั้งแรกเมื่อใด

                พ.ศ. 2506

 

48.  ครูต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไร

                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

 

49.  ครูที่ได้รับยกย่องคำว่า “สอนดี” มีความหมายว่าอย่างไร

                สอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาและจุดมุ่งหมาย

 

50.  ลักษณะที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาเป็นอย่างไร

                รอบรู้ สอนดี มีคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนา

 

51.  เป้าหมายสำคัญของครูที่ต้องการให้เกิดแก่ตัวนักเรียนคือ

                ความดี

 

52.  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีทั้งหมดกี่คน

                19 คน

 

53.  บุคคลกลุ่มใดมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น

                ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน

 

54.  สิ่งที่ครูจะต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกในการเขียนแผนการเรียนคืออะไร

                สื่อการสอน

 

55.  สิ่งที่ครูควรคำนึงถึงในการใช้สื่อการสอนคือ

                เนื้อหา ผู้เรียน และวิธีการใช้เวลาในการใช้

 

56.  สมรรถนะหลักของครู มีกี่สมรรถนะ

                5 สมรรถนะ

 

57.  สมรรถนะประจำสายของครูมีกี่สมรรถนะ

                6 สมรรถนะ

 

58.  มีภาวะเป็นผู้นำ เป็นสมรรถนะวิชาชีพครูตามมาตรฐานใด

                จิตวิทยาสำหรับครู

 

59.  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นสมรรถนะวิชาชีพครู ตามมาตรฐานใด

                นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

 

60.  การแสดงบทบาทผู้นำหรือผู้ตาม เป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะวิชาชีพครูใด

                การทำงานเป็นทีม

 

61.  การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย เป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะวิชาชีพใด

                การพัฒนาตนเอง

 

62.  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นตัวบ่งชี้ของสมรรถนะวิชาชีพใด

                การพัฒนาผู้เรียน

 

63.  ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ เป็นความหมายของ

                จริยธรรม

 

64.  สภาพความดีในจิตใจ เป็นความหมายของ

                คุณธรรม

 

65.  ความรู้ หรือความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่าง ๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ เรียกว่า

                เจตคติเชิงจริยธรรม

 

66.  หลักคุณธรรมตามแนวคิดของอริสโตเติล คือ

                รอบคอบ กล้าหาญ และรู้จักประมาณ

 

67.  คุณธรรมของครูสังเกตได้จาก

                การประพฤติปฏิบัติ

 

68.  หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสำเร็จในการทำงานคือ

                อิทธิบาท 4

 

69.  หลักธรรมที่สร้างมนุษย์สัมพันธ์ได้ดีที่สุดคือ

                สังคหวัตถุ 4

 

70.  ค่านิยมของคนไทยได้แก่อะไร

                ความเคารพผู้อาวุโส

 

71.  จริยธรรมใดที่เน้นการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลโดยเฉพาะ

                ความซื่อสัตย์

 

72.  กรรมตามหลักพระพุทธศาสนา หมายถึง

                การกระทำที่เกิดจากการจงใจ

 

73.  พระพุทธศาสนาสอนว่าคนเราควรปฏิบัติต่อทุกข์อย่างไร

                รับรู้ว่าเป็นความจริงของชีวิต

 

74.  ความพากเพียรในการเอาชนะความชั่วคือ

                ตะบะ

 

75.  ธรรมะ ที่ครูยึดเป็นที่ตั้ง คือ

                พรหมวิหาร 4

 

76.  วิชาชีพชั้นสูง คือ

                Profession

 

77.  อาชีพใดที่สังคมยกย่องมากที่สุด

                ครู

 

78.  เจตคติ หมายถึง

                ความรู้สึกของบุคคลทั้งทางบวกและทางลบ ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

 

79.  เจตคติเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ

                1.  ด้านความคิด

                2.  ด้านความรู้สึก

                3.  ด้านพฤติกรรม

 

80.  ประสบการณ์ที่ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนเรียกว่า

                การเรียนรู้

 

81.  วิธีการวัดเจตคติที่ดีที่สุดของผู้เรียน คือ

                การสอบถาม

 

82.  คุณธรรมของผู้ครองเรือน คือ 

                ฆราวาส 4

 

83.  คุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน คือ

                สังคหวัตถุ 4

 

84.  ธรรมที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จคือ

                อิทธิบาท 4

 

85.  ค่านิยม คือ

                สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ และกำหนดการกระทำของตนเอง

 

86.  วัยใดสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ว่าสิ่งใดควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ

                อายุ 2 – 8 ปี

 

87.  ค่านิยมพื้นฐานที่สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศคือ

                การรักษาความซื่อสัตย์

 

88.  ความอ่อนโยน ตรงกับทศพิธราชธรรมข้อใด

                มัทวะ

 

89.  มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1 คือ

                ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

 

90.  มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 2 คือ

                การพัฒนาหลักสูตร

 

91.  มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 6 คือ

                การบริหารจัดการในห้องเรียน

 

92.  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีกี่คน

                17 คน

 

93.  คณะกรรมการคุรุสภามีกี่คน

                39 คน

 

94.  คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและบุคลากรทางการศึกษามี

                23 คน

 

95.  พระราชบัญญัติครู พ.ศ. 2488 ถูกยกเลิกโดย

                พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

 

96.  องค์กรวิชาชีพครู มีฐานะเป็น

                นิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

 

97.  ผู้มีหน้าที่ควบคุมและรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา คือ

                คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

 

98.  ผู้ประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการตามแบบที่กำหนดก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุภายในกี่วัน

                ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

 

99.  สมาชิกคุรุสภามีกี่ประเภท

                2 ประเภท

 

100.  ผู้ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อ   

                เลขาธิการคุรุสภา

Comments