ขั้นตอนการเขียนโครงงาน

1. ปฎิทินการปฎิบัติโครงงาน
 
 
 
2. ขั้นตอนในการเขียนโครงงาน

          1. ชื่อเรื่อง            
          2. ชื่อผู้จัดทำโครงงาน  รหัสนักศึกษา  และหน้าที่ของแต่ละคน
          3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
          4. ที่มาของแนวคิดในการทำโครงงาน (หลักการและเหตุผล)
          5. วัตถุประสงค์
          6. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
          7. ระยะเวลาดำเนินการ (แผนปฎิบัติการ)
          8. วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ
          9. วิธีการดำเนินงาน (วิธีทำการทดลอง)
         10. ผลการทดลอง
         11. สรุปผลการทดลอง
         12. การประเมินผล
         13. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
         14. เอกสารอ้างอิง


ลักษณะโครงงานที่ดี

โครงงานที่ดีมีลักษณะดังนี้
1. เป็นโครงงานที่สามารถตอบปัญหาของแนวคิดในการทำโครงงานได้
2. มีรายละเอียด เนื้อหาสาระครบถ้วน ชัดเจน และจำเพาะเจาะจง โดยสามารถตอบคำถาม      
    ต่อไปนี้ได้คือ
 
        - โครงงานอะไร = ชื่อโครงงาน
        - ทำไมจึงต้องริเริ่มโครงงาน = หลักการและเหตุผล
        - ทำเพื่ออะไร = วัตถุประสงค์
        - ระบุว่าจะดำเนินการสิ่งใด โดยพยายามแสดงให้ปรากฎเป็นตัวเลขหรือจำนวน ปริมาณ 
          ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และความสามารถของผู้รับผิดชอบ= เป้าหมาย

        - ทำอย่างไร = วิธีดำเนินการ
        - จะทำเมื่อไร นานเท่าใด = ระยะเวลาดำเนินการ
        - ใช้ทรัพยากรเท่าไรและได้มาจากไหน = งบประมาณ แหล่งที่มา
        - ใครทำ = ผู้รับผิดชอบโครงการ
        - ต้องประสานงานกับใคร = หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
        - บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ = การประเมินผล
        - เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วจะได้อะไร = ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
        - หนังสือ เอกสาร หรือ  web site = แหล่งที่ใช้ค้นคว้า  หาข้อมูล ในการจัดทำ
Comments