ประกาศข่าวสาร

             
สอบปลายภาค อาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 
เวลา 9:00 - 12:00 น. 
ห้องสอบ 9N-200 (หอพัก)
...............................................................................
 
ประกาศรายชื่อสอบปลายภาค

!   ตรวสอบรายชื่อเข้าสอบ  !
..................................................................................................................................

Homework ทำส่งข้อ 1 ถึงข้อ 26
ส่งภายในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 ไม่เกิน 12:00 น.
ส่งหลังจากที่กำหนดภายใน 1 วันหัก 70% หลังจากนี้เป็นศูนย์


..........................................................................................................................................
เรื่องเวกเตอร์

YouTube Video


.....................................................................................
ตรวจสอบคะแนนภาคการศึกษา 3/2559 ทั้งหมด
ได้
ที่ Classroom ครับ
.....................................................................................

                      วิชา ฟิสิกส์ (PHY 121) ภาคเรียนที่ 3/2559
                        สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
             ก่อนเข้าให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย e-mail.rsu.ac.th  เท่านั้น
.......................................................................................................
.............................................................................................................................................


วิดีโอ YouTube

 การเคลือนที่แบบหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง

วิดีโอ YouTube

 
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง 
 

วิดีโอ YouTube

 การเคลื่อนที่แบบ Simple Hamonic Motion


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ห้องพักอาจารย์
อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 224
ภาควิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 คณะวิทยาศาสตร์

........................................................................................................................


   มหาวิทยาลัยรังสิต 
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาพบรรยากาศการอบรมสร้าง Google Sites 

 

วิดีโอ YouTube

 รุ่นที่ 1

วิดีโอ YouTube

 
 รุ่นที่ 2

..............................................................................................................................................................


********** QR CODE **********

qrcode

Comments