ประกาศข่าวสาร

             

                      วิชา ฟิสิกส์ (PHY 121) ภาคเรียนที่ 1/2558
                        สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
             ก่อนเข้าให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย e-mail.rsu.ac.th  เท่านั้น
.......................................................................................................


 ประกาศสอบกลางภาควิชา PHY-121   

วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558  เวลา 09:00-12:00 น.
ห้องสอบ  3-101A, 3-101B, 4-109


รายชื่อและเลขที่นั่งสอบปลายภาควิชา PHY-121 1/2558
.........................................................................................................


วิดีโอ YouTube

 การเคลือนที่แบบหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง

วิดีโอ YouTube

 
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง 
 

วิดีโอ YouTube

 การเคลื่อนที่แบบ Simple Hamonic Motion


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 ตรวจสอบคะแนน

.........................................................................................................ห้องพักอาจารย์
อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 224
ภาควิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 คณะวิทยาศาสตร์

........................................................................................................................


   มหาวิทยาลัยรังสิต 
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาพบรรยากาศการอบรมสร้าง Google Sites 

 

วิดีโอ YouTube

 รุ่นที่ 1

วิดีโอ YouTube

 
 รุ่นที่ 2

..............................................................................................................................................................


นักศึกษาสามารถทำงานส่งผ่านได้ทาง internet

ให้ทำผ่าน email ของทางมหาวิทยาลัย 


******************************************************************************************************

การติต่อสามารถทำได้ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

      1. Facebook Comments
      2. Question - answer ที่มุมบนด้านซ้าย 
3. Line ติดต่อผู้สอน 


********** QR CODE **********

qrcode

Comments