ประกาศข่าวสาร

                                      สอบปลายภาค  
                         วันอาทิตย์ที่  30 กรกฎาคม 2560
เวลา 09:00 - 12:00 น.
ห้อง 6A-301,  6A-302
ประกาศห้องสอบและเลขที่นั่งสอบ

เลขที่นั่งสอบ-PHY-121-3-60

...........................................................................................................
Download การบ้าน และแบบฝึกหัด วิชา Phy-121
ได้จาก menu ด้านซ้ายที่
Homework & Exercise
..........................................................................................
...............................................................................................

         PHYsics-121         
phySICS-223


.................................................................................................


...................................................................................

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 
รายละเอียดของคะแนนดูได้ใน Classroom ครับ
...............................................................................

             ก่อนเข้าให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย e-mail.rsu.ac.th  เท่านั้น

............................................................................................................

..........................................................................................................................................
เรื่องเวกเตอร์

YouTube Video


.....................................................................................

.............................................................................................................................................


วิดีโอ YouTube

 การเคลือนที่แบบหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง

วิดีโอ YouTube

 
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง 
 

วิดีโอ YouTube

 การเคลื่อนที่แบบ Simple Hamonic Motion


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ห้องพักอาจารย์
อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 224
ภาควิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 คณะวิทยาศาสตร์

........................................................................................................................


   มหาวิทยาลัยรังสิต 
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาพบรรยากาศการอบรมสร้าง Google Sites 

 

วิดีโอ YouTube

 รุ่นที่ 1

วิดีโอ YouTube

 
 รุ่นที่ 2

..............................................................................................................................................................


********** QR CODE **********

qrcode

Comments