ประกาศข่าวสาร

             

ประกาศสอบกลางภาคการศึกษา 3/2559 
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน  2559
เวลา 9:00-12:00 น.
ห้อง 3-101A

สอบกลางภาค-3/2559

.......................................................................................
HomeWork ทำข้อ 1-27 
ส่งวันสุดท้ายวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559
ก่อน 12:00 น.
Exercse ทำข้อ Q6 - Q18 
ส่งวันสุดท้ายวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559
ก่อน 16:00 น. ที่ห้องพัก


...............................................................................................
วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เรียนตามปกติ
 ................................................................................................................................


ตรวจสอบคะแนนผ่าน Web ด้านล่าง ผ่าน iPad ให้ใช้ Safari web browser  
..........................................................................................


                      วิชา ฟิสิกส์ (PHY 121) ภาคเรียนที่ 3/2559
                        สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
             ก่อนเข้าให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย e-mail.rsu.ac.th  เท่านั้น
.......................................................................................................
.............................................................................................................................................


วิดีโอ YouTube

 การเคลือนที่แบบหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง

วิดีโอ YouTube

 
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง 
 

วิดีโอ YouTube

 การเคลื่อนที่แบบ Simple Hamonic Motion


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 ตรวจสอบคะแนน

.........................................................................................................ห้องพักอาจารย์
อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 224
ภาควิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 คณะวิทยาศาสตร์

........................................................................................................................


   มหาวิทยาลัยรังสิต 
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาพบรรยากาศการอบรมสร้าง Google Sites 

 

วิดีโอ YouTube

 รุ่นที่ 1

วิดีโอ YouTube

 
 รุ่นที่ 2

..............................................................................................................................................................


นักศึกษาสามารถทำงานส่งผ่านได้ทาง internet

ให้ทำผ่าน email ของทางมหาวิทยาลัย 


******************************************************************************************************

การติต่อสามารถทำได้ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

      1. Facebook Comments
      2. Question - answer ที่มุมบนด้านซ้าย 
3. Line ติดต่อผู้สอน 


********** QR CODE **********

qrcode

Comments