ประกาศข่าวสาร
ประกาศคะแนนสอบกลางภาาค 50% 
เฉพาะกลุ่ม 01,02,06,07 เท่านั้น
และคะแนนสอบย่อยครั้งที่ 2 
                  
...................................................................................................................................................

คะแนนสอบย่อย 5% ครั้งที่สอง
ยังไม่ได้รวมกับคะแนนกลางภาค 50%

score-final-1-60
...................................................................................


....................................................................................................................................................

Download การบ้าน และแบบฝึกหัด วิชา Phy-121
ได้จาก menu ด้านซ้ายที่
Homework & Exercise


...............................................................................................

         PHYsics-121         .................................................................................................


...................................................................................

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 
รายละเอียดของคะแนนดูได้ใน Classroom ครับ
...............................................................................

             ก่อนเข้าให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย e-mail.rsu.ac.th  เท่านั้น

............................................................................................................

..........................................................................................................................................
เรื่องเวกเตอร์

YouTube Video


.....................................................................................

.............................................................................................................................................


วิดีโอ YouTube

 การเคลือนที่แบบหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง

วิดีโอ YouTube

 
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง 
 

วิดีโอ YouTube

 การเคลื่อนที่แบบ Simple Hamonic Motion


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ห้องพักอาจารย์
อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 224
ภาควิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 คณะวิทยาศาสตร์

........................................................................................................................


   มหาวิทยาลัยรังสิต 
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาพบรรยากาศการอบรมสร้าง Google Sites 

 

วิดีโอ YouTube

 รุ่นที่ 1

วิดีโอ YouTube

 
 รุ่นที่ 2

..............................................................................................................................................................


********** QR CODE **********

qrcode

Comments