ประกาศข่าวสาร

             


ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชา PHY-121-2/59 

แบบสอบถามประวัตินักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

...................................................................................
เปิดเรียนภาค 2/2559
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560
..................................................................................

ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 
รายละเอียดของคะแนนดูได้ใน Classroom ครับ
...............................................................................

             ก่อนเข้าให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย e-mail.rsu.ac.th  เท่านั้น

............................................................................................................

..........................................................................................................................................
เรื่องเวกเตอร์

YouTube Video


.....................................................................................

.............................................................................................................................................


วิดีโอ YouTube

 การเคลือนที่แบบหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง

วิดีโอ YouTube

 
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง 
 

วิดีโอ YouTube

 การเคลื่อนที่แบบ Simple Hamonic Motion


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ห้องพักอาจารย์
อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 224
ภาควิชาฟิสิกส์
สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 คณะวิทยาศาสตร์

........................................................................................................................


   มหาวิทยาลัยรังสิต 
   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาพบรรยากาศการอบรมสร้าง Google Sites 

 

วิดีโอ YouTube

 รุ่นที่ 1

วิดีโอ YouTube

 
 รุ่นที่ 2

..............................................................................................................................................................


********** QR CODE **********

qrcode

Comments