การเหนี่ยวนำไฟฟ้า

                  วัตถุที่มีประจุไฟฟ้า จะส่งอำนาจไฟฟ้าออกไปในบริเวณรอบ ๆ เรียกว่า สนามไฟฟ้า ถ้านำวัตถุอื่น ซึ่งเป็นกลางทางไฟฟ้าเข้ามาในสนามไฟฟ้า จะทำให้วัตถุนั้นแสดงอำนาจไฟฟ้าออกมา และจะปรากฏมีประจุไฟฟ้าบวกและลบเกิดขึ้นพร้อมกันบนผิววัตถุนั้น เราเรียกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ว่า การเหนี่ยวนำไฟฟ้า และเรียกประจุที่เกิดขึ้นว่า ประจุไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (Induced charge) โดยประจุไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดทางด้านใกล้ประจุไฟฟ้าที่นำมาล่อ จะเป็นประจุไฟฟ้าต่างชนิดกับประจุไฟฟ้าที่นำมาล่อเสมอ ดังการทดลองด้านล่าง

 

                  - นำวัตถุซึ่งเป็นประจุบวก เข้าใกล้วัตถุ BC ซึ่งเป็นกลาง ทำให้อิเล็กตรอนมาออที่ปลาย B ทำให้ปลาย C เป็นประจุบวก ดัง movie

                  - เอานิ้วแตะหรือต่อสายดิน ที่ปลาย C (อิเล็กตรอนจากโลกจะเคลื่อนที่ขึ้นมารวมกับประจุบวกในจำนวนที่เท่ากับจำนวนประจุในปลาย C ) แล้วเอานิ้วออก หรือเอาสายดินออก ขณะที่วัตถุที่เป็นประจุบวกยังเหนี่ยวนำอยู่ ดังการทดลอง

                  - เอาวัตถุที่มีประจุบวกออก ประจุลบจะกระจายทั่ว BC ทำให้ตัวนำ BC เป็นลบ แต่ถ้าวัตถุที่นำมาเหนี่ยวนำมีประจุลบ ก็จะทำให้วัตถุ BC มีประจุเป็นบวก ดังการทดลอง

              อิเล็กตรอนจะเป็นตัวเคลื่อนที่เสมอ ดังนั้นเวลาเราเอานิ้วแตะหรือต่อลงดิน อิเล็กตรอนจากปลาย C จะลงดินหรือไหลจากดินขึ้นมา ทำให้ปลาย C เป็นกลาง และวัตถุที่ถูกเหนี่ยวนำจะสูญเสียประจุ

Comments