ข้อมูลสาขาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา


เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายและการประเมินผล

สมรรถภาพทางกายนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย"
ระหว่างวันที่ 15 - 18 กันยายน 2558

ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล