หน้าแรกgif ภาพเคลื่อนไหวgif ภาพเคลื่อนไหว

 
ข่าวและประชาสัมพันธ์

๑. กำหนดจัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
           ๑.๑ จัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง กำนดการจัดสอบดังนี้  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๒ สอบวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔, ๕ สอบวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
              ๑.๒ ประเมินความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
              ๑.๓ ทดสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ในวันที่ ๗  มีนาคม ๒๕๖๑
              ๑.๔ กำหนดการวัดและประเมินผลการเรียนปลายภาค/ปลายปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ในวันที่  ๑๒ - ๑๔  มีนาคม ๒๕๖๑
๒. งานกิจกรรมของโรงเรียน
            ๒.๑ สอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
            ๒.๒ แข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่าย เมือง ๘ วันที่ ๒๖ -๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
 

     ร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง   

  
ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอเอราวัณ สพป.เลย เขต๓ (๑๑ ก.ย.๒๕๖๑)  

   พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

คณะครูทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน(MOU)กับผู้อำนวยการโรงเรียน(๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)


ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


รับโล่ห์รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๘ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย    
             
                      ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
gif ภาพเคลื่อนไหว

 
https://sites.google.com/site/hxngnithesxxnlinsnkhataxwnsale/homehttp://182.93.168.170/amssplus403/index.phphttps://www.facebook.com/profile.php?id=100011683684948&fref=tshttp://bobec.bopp-obec.info/https://www.facebook.com/profile.php?id=100006777520669https://sites.google.com/site/informationeducationlumphu001/update-bexr-thorsaphth-khxng-rongreiyn-thi-nihttp://www.niets.or.th/th/http://www.nb1.go.th/link/ifor_nb1/2017infor.htmlhttp://182.93.168.171/pracharath/http://www.obec.go.th/http://www.nb1.go.th/link/finance_nb1/index.html

http://www.dlit.ac.th/pages/resources/viewdlitvdo.php?rid=000038&title=An%20Overview%20of%20English%20Pronunciation%20%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%202

https://www.kroobannok.com/
http://www.nongbuacoop.com/
http://www.cho-suon.net/