ผลการเรียน


 ลำดับที่
 รายวิชา ผลการเรียน
 1 คณิตศาสตร์
 
 2 ภาษาไทย 
 3 วิทยาศาสตร์ 
 4 ภาษาต่างประเทศ 
 5 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 6 สุขศึกษาและพละศึกษา 
 7 ศิลปะ 
 8 การงานอาชีพ 

Comments