Nội Lệ

Đây là những hồ sơ quan trọng của Hội đã được cùng đồng ý và hợp thức hóa nhân dịp Chương Trình Tân Niên cho đồng Hương Phú Yên tổ chức ngày 8 tháng 3 năm 08. 

bulletNội Lệ Sinh Hoạt - Hội Ái Hữu Phú Yên. 
bulletBảng Phân Nhiệm
bulletThể Thức Bầu Cử.
bulletThể Thức Chi Thu.

Các hồ sơ này đã được chuyển dịch sang Anh Ngữ và có thể đọc được ở trang Bylaws.