DOWNLOAD

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG


Nội dung môn học :
  1. Đại cương tin học

  2. Hệ điều hành Windows

  3. Soạn thảo văn bản với MSWord

  4. Lập bảng tính với Excel

Đánh giá môn học:

  • Bậc cao đẳng: kiểm tra giữa kỳ (thực hành), kiểm tra cuối kỳ (trắc nghiệm)

  • Bậc trung cấp : 1 bài kiểm tra 15 phút (trắc nghiệm), 1 bài kiểm tra 1 tiết (thực hành), thi cuối môn (thực hành)


Tài liệu:
ċ
01-Daicuongtinhoc.rar
View Download
  3025k v. 1 Dec 16, 2010, 6:27 AM Phuong Thuy
ċ
02-HedieuhanhWindows.rar
View Download
  1774k v. 1 Dec 16, 2010, 6:28 AM Phuong Thuy
ċ
03-SoanthaovanbanvoiWord.rar
View Download
  798k v. 1 Dec 16, 2010, 6:28 AM Phuong Thuy
ċ
04-LapbangtinhvoiExcel.rar
View Download
  1342k v. 1 Dec 16, 2010, 6:29 AM Phuong Thuy
ċ
Excel.rar
View Download
  97k v. 1 Dec 16, 2010, 6:33 AM Phuong Thuy
ċ
tailieuTHDC.rar
View Download
  5173k v. 1 Oct 11, 2010, 5:42 AM Phuong Thuy