ชุดที่ 9

ชุดที่ 9

   1.   แนวทางใดใช้สำหรับสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน

       .  กระบวนการจัดการองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ของชุมชน

       .  การผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียงภายในชุมชน

       .  การส่งเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วม

       .  กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

   2.   ข้อใดไม่ได้เป็นการเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข

       .  ดำรงชีวิตอย่างมั่นคงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน

       .  เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพ

       .  ส่งเสริมการดำรงชีวิตที่มีความปลอดภัย น่าอยู่

      .    ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการ

3.  ข้อใด ไม่ใช่ ข้อห้ามที่ใช้บังคับใน 37 ตำบลใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประกาศเมื่อวันที่             

     15  มีนาคม  .. 2550

       .  ห้ามแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ทหาร

       .  ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน เวลา 20.00 – 04.00 .  *  ไม่ใช่ประกาศเคอร์ฟิว

       .  ให้แจ้งการมีบุคคลนอกภูมิลำเนาเข้ามาพักอาศัยอยู่ด้วย

       .  ห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือมีเครื่องวิทยุคมนาคมหรือส่วนแห่งเครื่องวิทยุคมนาคมไว้ใน

          ครอบครอง โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

4.  แนวคิดในการแก้ปัญหามลภาวะฝุ่นละอองที่แสดงถึงความเป็นผู้นำที่มีความคิดสร้างสรรค์

      เป็นนักเปลี่ยนแปลงของนายกรัฐมนตรีนครเชียงใหม่คือข้อใด

ก.       การฉีดพ่นน้ำดูดซับฝุ่นละออง                                 

ข.       จัดสรรงบประมาณทำเตาเผาขยะเพิ่มขึ้น

ค.       จัดงานสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน                     

ง.       ทำปุ๋ยหมักและถ่านอัดแท่ง

5.  มูลนิธิแฮปปี้ ฮาร์ท 4 คาลี และ ฮิวเลตต์-แพคการ์ด ช่วยเหลือเด็กผู้รอดชีวิตจากสึนามิ                              

       ที่จังหวัดพังงาในเรื่องใด

ก.       ให้คอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียน                                  

ข.       ให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี

ค.       สร้างสนามเด็กเล่นให้ทุกโรงเรียน                          

ง.       ติดตั้งอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงให้โรงเรียนที่เคยบริจาคให้แล้ว

6.  ผู้ใดเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนล่าสุดในรัฐบาลคณะปัจจุบัน

         .  นายสมหมาย  ภาษี                                                         .  นายฉลองภพ  สุรสังกรกาญจน์

         .  นายโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์                                               .  ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ

7.  ดร.วีระ  สูตะบุตร  เป็นรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานในเรื่องใด

* น่าจะเป็น  ดร.ธีระ   สูตะบุตร รมต.เกษตรฯ

         .  นโยบายโครงการรถไฟฟ้า                                            .  พระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

         .  การศึกษาในระดับอุดมศึกษา                                        .  เศรษฐกิจพอเพียง

8.  ในปัจจุบันนี้กลุ่มบุคคลใดที่กำลังดำเนินการร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ

         .  สนช.                                                                                  .  คมช.

        .  คตส.                                                                                    .  สรช.  น่าจะเป็น สสร.

   9.  การดำเนินชีวิตตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงจะสอดคล้องกับความในข้อใดมากที่สุด

       .  มีความรู้และคุณธรรม                                                       .  มีความอุดสมบูรณ์

       .  อยู่ดีมีสุข                                                                              .  สมถะ

   10.  ข้อใดไม่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับ โครงการหลวงอ่างขาง

       .  เป็นโครงการในพระราชดำริ

       .  วิจัยทดลองไม้ดอกและผลไม้เมืองหนาว

       .  เป็นสถานที่รับนักท่องเที่ยวพักค้างคืน                        

       .  เป็นต้นแบบระบบชลประทาน

Comments