ชุดที่ 8

ชุดที่ 8

   1.   ข้อใดที่ทำให้การดำเนินการขับเคลื่อนคำรับรองการปฏิบัติราชการของโรงเรียนประสบผล

         สำเร็จ

       .  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT)

       .  กำหนดเจ้าภาพหลักในการดำเนินการแต่ละตัวชี้วัด

       .  บุคลากรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินการร่วมกัน

       .  มีการส่งเสริม สนับสนุนตัวชี้วัดที่มีปัญหาในการปฏิบัติ

   2.   กิจกรรมใดไม่ได้จัดอยู่ในขั้นตอนเตรียมการวางแผน

       .  แต่งตั้งคณะทำงาน                                                           

       .  ประชุมพิจารณาปัญหาและความต้องการก่อนลงมือวางแผน        

       . ประชุมให้ความรู้ด้านวางแผนแก่ครูและคณะทำงาน

       .  จัดทำปฏิทินหรือแผนกำกับการจัดทำแผน

   3.   ข้อใดเป็นอุดมคติหรือหัวใจของการวางแผน

       .  ความสำเร็จของงาน                                                          .   ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

       .  ความสำเร็จและประสิทธิภาพในการทำงาน               .  คุณภาพของงาน

   4.   ชื่อโครงการโดยปกติจะมีสาระสำคัญ 2 ส่วน คือ

       .  งบประมาณและผลผลิต                                                   .  ความหมายและขอบข่าย

       .  ลักษณะวิธีและสิ่งที่จะปฏิบัติ                                         .  หลักการและเหตุผล

   5.   ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการทำวิจัย

       .  การวิจัยเป็นการกระทำที่มีจุดมุ่งหมายแน่นอน

       .  การวิจัยเป็นการค้นคว้าหาข้อเท็จจริงตามธรรมชาติ

       .  การวิจัยเป็นกระบวนการหรือการกระทำอย่างมีระบบ  

       .  การวิจัยเป็นการพัฒนากระบวนการคิดเพื่อค้นคว้าหาความจริง

   6.   ข้อใดไม่ใช่สาระในวิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2550

       .  มีคุณธรรมความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

       .  จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง

       .  มีคุณภาพและมาตรฐาน

      .  จัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

 

   7.   การพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุ่งให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างไร

ก.       มุ่งให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา                             

ข.      มุ่งให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

ค.       มุ่งให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขและสมานฉันท์                

ง.       มุ่งให้สังคมคุณธรรมนำความรู้และยั่งยืน

   8.   ข้อใดไม่ใช่ พันธกิจของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10

       .   พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมนำความรู้อย่างเท่าทัน

       .   เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม

       .   ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นฐานที่มั่นคงพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

       .    พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมี

           พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

   9.   ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ

           ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องใด

       .  การบริหารจัดการกระบวนการชุมนเข้มแข็ง              

       .  การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน

       .  การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้เกิดภูมิคุ้มกัน

      .   การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ

   10.   ข้อใดไม่ใช่การส่งเสริมธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็งสุจริตและมีธรรมาภิบาล

       .  ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจเอกชนเป็นบรรษัทภิบาล

       .  สร้างจิตสำนึกในการประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ยุติธรรม

       .  ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งปันผลประโยชน์คืนสู่สาธารณะ

      .   สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง

Comments