ชุดที่ 7

ชุดที่ 7

1.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกลยุทธ์โดยใช้หลักการใด

       .    Goals Approach                                                            .   Direct Approach

       .    SWOT                                                                               .    ถูกทุกข้อ

   2.   ข้อใดเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานสำหรับสถานศึกษา

       .  ขยัน อดทน ซื่อสัตย์                                                          .  ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัย

      .  ประหยัด โปร่งใส ประสิทธิภาพ                                  .  ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู

   3.  นโยบายการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2550 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

          กำหนดการตรวจราชการตามข้อใด

       .  การตรวจราชการกรณีปกติ,  ตรวจราชการแบบบูรณาการ

             การตรวจราชการกรณีพิเศษ, การตรวจราชการตามนโยบายเฉพาะด้าน

       .  การตรวจราชการกรณีปกติ, ตรวจราชการแบบบูรณาการ

             การตรวจราชการกรณีพิเศษ,  การตรวจราชการตามนโยบายเฉพาะด้าน

       .   การตรวจราชการกรณีปกติ,  การตรวจราชการแบบบูรณาการ

              การตรวจราชการกรณีเศษ,  การตรวจราชการตามนโยบาย

       .    การตรวจราชการกรณีปกติ,  การตรวจราชการแบบบูรณาการ

              การตรวจราชการแบบพิเศษ,  การตรวจราชการตามนโยบาย

   4.   ข้อใดไม่ใช่นโยบายสังคมของรัฐบาลชุดปัจจุบัน

       .  ส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชน                    

       .  เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู้

       .   ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของคนในชาติ  

       .   สร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

   5.   ปีการศึกษา 2549  โรงเรียน ก. มีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 50 คน  ดั้งนั้น จึงได้รับ

        จัดสรรงบประมาณอุดหนุนรายหัว

       .  50,000.-บาท                                                                       .   55,000.- บาท

       .  60,000.-บาท                                                                       .    65,000.-บาท

 

  

 

   6.   ข้อใดไม่ใช่นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2550

       .  เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา                                              

       .  ปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

       .   พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

       .  การกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่และสถานศึกษา

   7.   ข้อใดเป็นเป้าหมายของการพัฒนาคนตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน

       .  การสร้างงานให้ประชากรมีรายได้ทุกครัวเรือน        

       .  ให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

.   การทำให้คนมีความสุขด้วยการมีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวอบอุ่น มีสภาพแวดล้อมที่ดี

       อยู่อย่างสันติ

       .  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

   8.   ข้อใดเป็นนโยบายด้านการศึกษา

       .  เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา                                               .  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

       .  สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้                        .  ถูกทุกข้อ

   9.   ข้อใดเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ก.       ส่งเสริมให้ทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต                       

ข.       พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมแลจริยธรรม

ค.       จัดการศึกษาตามอัธยาศัย                                              

ง.       ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

   10.   คุณลักษณะที่ดีของผู้บริหารการศึกษาตามแนวคิดของคุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา 

        เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือข้อใด

ก.       มีภาวะผู้นำ                                                                      

ข.       มีคุณธรรม

ค.       มีภาวะผู้นำและมีคุณธรรม                                           

ง.       เป็นผู้นำปฏิรูปการศึกษาและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

Comments