ชุดที่ 6

ชุดที่ 6

1.   การประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี

      งบประมาณ 2550   มีกี่ด้าน

       .  3   ด้าน                           .   4   ด้าน                     .  5   ด้าน                          .    6   ด้าน

   2.   การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการเป็นการดำเนินการตามแนวทางการบริหารราชการ                       

      ตามเจตนารมณ์ของข้อใด

       .  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                              

       .  นโยบายของรัฐบาล

       .  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 2545

       .   สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

   3.    การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยพลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  ได้แถลงนโยบายต่อ

          สภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อใด

               .    3  พฤศจิกายน  2549                                                   .  17  ตุลาคม  2549

                .   19  กันยายน  2549                                                       .   21  กันยายน  2549

   4.   ข้อใดที่ไม่ใช่จุดเน้นของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

       .  คุณธรรมนำความรู้                                                           

       .  การขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียน

       .  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ

       .   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

   5.   การศึกษาต้องช่วยดูแลสังคมใน 3 เรื่อง ยกเว้น ข้อใด

       .  การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ

       .  ปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม

       .  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของประชากรวัยเรียน

       .   นำเรื่องประชาธิปไตยมาผนวกในกระบวนการเรียนรู้

   6.    พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  นายกรัฐมนตรี   มอบนโยบายตรงกับข้อใด

ก.       โปร่งใส ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ประหยัด             

ข.       โปร่งใส ประสิทธิภาพ ประสานงาน เป็นธรรม

ค.       โปร่งใส เป็นธรรม ประโยชน์ ประหยัด                   

.     โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด ประสิทธิภาพ

   7.   การกำหนดมาตรการ แผนงานในข้อใดสำคัญที่สุด

       .  นโยบาย                                                                               .  วิสัยทัศน์

       .  พันธกิจ                                                                                .   ยุทธศาสตร์

   8.   สารสนเทศที่มีความถูกต้องสูงเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในเรื่องใดมากที่สุด

       .  การของบประมาณ                                                            .  การตัดสินใจ

       .  การแก้ปัญหา                                                                      .  การวินิจฉัยสั่งการ

9.      เป้าประสงค์ในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      ปี   2550  คือข้อใด

       .  ประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งปกติ พิการ และด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี                

          ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

       .  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและ                

       การจัดการศึกษา                                                              

       .  ถูกทุกข้อ

   10.   นโยบายคุณธรรมนำความรู้เน้นหนักในเรื่องใด

               .  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                       .  ความสมานฉันท์สันติวิธี

                .  วิถีชีวิตประชาธิปไตย                                        .  ถูกทุกข้อ

Comments