ชุดที่ 5

ชุดที่ 5

1.   เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ ใครมีอำนาจทำคำสั่งทางปกครอง?

                  .  เป็นคู่กรณีเอง

                  .  เป็นคู่หมั้น หรือคู่สมรสของคู่กรณี

                   . มิใช่เจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี

                                         .  เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์ของคู่กรณี

2.  การตรวจราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีหลายระดับ ยกเว้น       ข้อใด?

ก.       ระดับชาติ

ข.       ระดับกระทรวง

ค.       ระดับคณะกรรมการ

ง.       ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

3.   การตรวจราชการระดับกระทรวงมีวัตถุประสงค์ ตรงกับข้อใด?

                .  เพื่อปรับปรุงและพัฒนา

                .  เพื่อเตรียมการเพื่อรอรับการประเมินจาก สมศ.

                .  เพื่อเตรียมรับการนิเทศติดตามและประเมินผล

                                       .  ถูกทุกข้อ

4.  การปฏิบัติราชการแทน  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   ..2546  อาศัยหลักการในข้อใด?

               .  การมอบอำนาจ                                        .  การมอบหมายภารกิจ

               .  การกระจายอำนาจการบริหาร              .  ถูกทุกข้อ

5.  หน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?

ก.       สภาการศึกษา

ข.       สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ค.       สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ง.       กระทรวงศึกษาธิการ

6.  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  ที่มีหน้าที่เป็นองค์กรบริหารงานบุคคลเรียกโดยย่อว่าอย่างไร?

ก.       ..                                                       .   ...

.    .. * ในมหาวิทยาลัย เป็น อกม.                  .   ...

7.    องค์กรวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ..2546หมายถึงข้อใด?

ก.       องค์กรวิชาชีพที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ข.       สมาคม

ค.       มูลนิธิ

ง.       องค์กรอื่นซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

8. ข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคำสั่ง มิให้ เปิดเผย โดยคำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ?

ก.       มติคณะรัฐมนตรี

ข.       รายงานการแพทย์ส่วนบุคคล

ค.       สัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

ง.       แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

   9.  SMEs  สอดคล้องกับข้อใด

       .  สร้างและส่งเสริมค่านิยมการศึกษาวิทยาลัย                

       .  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางต่อเนื่อง

       .  ส่งเสริมให้เอกชนลงทุนจัดการอาชีวศึกษา

       .  สอนปริญญาตรีสายปฏิบัติการ

   10.   กลยุทธ์การขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อใดไม่ถูกต้อง

       .  รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนในวัยการศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง

       .  ต่อยอดและขยายผลศูนย์ปฐมวัย

       .  ติดตามเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียน

      .   สร้างความตระหนักและจัดกิจกรรมและยกย่อง

Comments