ชุดที่ 4

ชุดที่ 4

1.    ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550?

ก.       คณะรัฐมนตรีมีไม่เกิน  35  คน

ข.       นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ค.       นายกรัฐมานตรีจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่าแปดปีไม่ได้

ง.       ประธานสภาผู้แทนราษฎรลงนามารับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

2.     จากผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีผู้เห็นชอบร้อยละเท่าใด?

ก.       ร้อยละ  55.61

ข.      ร้อยละ  57.81

ค.       ร้อยละ  58.42

ง.       ร้อยละ  60.81

3.   ข้อใดเป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ?

               .  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

               .  ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

               .  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

                                      .  อธิบดีกรมบัญชีกลาง

4.   คณะกรรมการบริหารบุคคล  หมายความถึงคณะกรรมการข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทต่าง ๆ ยกเว้นข้อใด?

ก.       คณะกรรมการข้าราชการทหาร

ข.       คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

ค.       คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ง.       คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

5.   ความหมายของการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ..2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) .. 2545  คือ ข้อใด?

ก.       การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม

ข.      กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม

ค.       การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม

ง.       การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

6.  ข้อใดเป็นประโยชน์ของมาตรฐานการศึกษา?

ก.       เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข.       เพื่อเป็นหลักในการตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาทุกแห่ง

ค.       เพื่อเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของชาติ

ง.       เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงในการส่งเสริม กำกับดูแล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา

7.   การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School)  จัดเป็นการศึกษารูปแบบใด?

             .  การศึกษาในระบบ

             .  การศึกษานอกระบบ

             .  การศึกษาตามอัธยาศัย

                                   .  การศึกษาตลอดชีวิต

8.  โรงเรียนหรเทพโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกระบวนการจัดการศึกษาตามหลักการใด?

ก.       เอกภาพด้านนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ

ข.      การกระจายอำนาจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ค.       การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ

ง.       การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9.  ผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลาง ได้แก่ข้อใด? * ไม่มีข้อถูก  = คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

.  โรงเรียนและชุมชน

.  คณะกรรมการเขตพื้นที่

.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

       .   สภาการศึกษาแห่งชาติ

10.   สาระของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาให้ความสำคัญกับข้อใด?

                .  ความเป็นพลเมืองดีของชาติ และการศึกษาต่อ

                .  สภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่น

                .  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นสากล

                                       .  ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน

Comments