ชุดที่ 3

ชุดที่ 3

   1.   การลาออกจากราชการในกรณีใดที่ไม่จำเป็นต้องยื่นใบลาออกก่อน 30 วัน

             .  ลาออกเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง                                    .  ลาออกเนื่องจากได้งานใหม่

.  ลาออกเพื่อไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง                  .  ลาออกด้วยเหตุสูงอายุ

2.  การออกจากราชการตามข้อใด ถือว่ามีผลตามกฎหมาย?

. วัดถัดจากวันครบกำหนดเวลาที่ผู้มีอำนาจยับยั้งไว้

.  ยื่นใบลาออกจากราชการแล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจ

.  วันที่ครบกำหนดเวลาที่ผู้มีอำนาจยับยั้งไว้

.  ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเนื่องจากถูกแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่น

        ที่ไม่ต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

3.  การกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่การศึกษาต้องตราเป็นกฎหมายประเภทใด?

ก.       กฎกระทรวง

ข.      ประกาศกระทรวง

ค.       พระราชกฤษฎีกา

ง.       พระราชบัญญัติ

4.  การดำเนินการตามระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ยึดหลักใดเป็นสำคัญ?

ก.       หลักประชาธิปไตย

ข.       หลักสมานฉันท์

ค.       หลักคุณธรรมนำความรู้

.     หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.       ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จะต้องปฏิบัติอย่างไร?  จึงจะถือว่าเป็นผู้มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ?

ก.       ต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ

ข.      ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ

ค.       ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

ง.       ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์

 

 

 

 

 

6.       ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  นั้นจะต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

       ตามหลักสูตรปริญญาตรีทาง การศึกษา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เป็นการกำหนดมาตรฐานด้านใด?

ก.       มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

ข.       มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ค.       มาตรฐานการปฏิบัติตน

ง.       ไม่เข้ามาตรฐานใด ๆ เลย

7.       ข้าราชการครูผู้ใดเสพหรือเมาสุราในกรณีใดอาจถูกลงโทษถึงออกจากราชการ?

ก.       เมาสุราไม่เสียราชการ

ข.      เสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ค.       เมาสุราในที่ชุมชน

ง.       ถูกทุกข้อ

8.       รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงประปรมาภิไธย  เมื่อใด?

ก.       วันที่  19  สิงหาคม  2550

ข.       วันที่  20  สิงหาคม  2550

ค.       วันที่  22  สิงหาคม  2550

ง.       วันที่  24  สิงหาคม  2550

9.       ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550?

ก.       บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี

ข.      บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสี่ปี

ค.       ผู้พิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิได้รับการศึกษาทัดเทียมบุคคลอื่น

ง.       ข้อ ข. และ ค. ถูกต้อง

10.    คำกล่าวในข้อใดเป็นสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550?

ก.       สิทธิได้รับบริการทางสาธารณสุขเสมอกันที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน

ข.      สิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ค.       อายุเกิน 55 ปีบริบูรณ์  และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพมีสิทธิ ได้รับสวัสดิการ

ง.       ถูกต้องทุกข้อ  *     ข้อนี้ถูก 2 ข้อ

Comments