ชุดที่ 2

ชุดที่ 2

1. ข้อมูลข่าวสารในข้อใดที่ไม่ต้องเปิดเผย
                . รายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง
               
. รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
                . รายงานเศรษฐกิจหรือการคลัง
                . รายงานทางทหารและการเมือง
2. เมื่อเกิดเหตุหรือทราบแน่ชัดว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน เป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาต้องดำเนินการประสานกับบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง และแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองนักเรียน ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ..2546 และต้องรายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในระยะเวลาเท่าใด
                . ภายใน 3 วันทำการ
               
. ภายใน 3 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ
                . ภายใน 5 วันทำการ
                . ภายใน 5 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ
3. เมื่อเกิดเหตุหรือทราบว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน หากมูลกรณีปรากฏชัดแจ้ง ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง ในระยะเวลาเท่าใด
                . ภายใน 3 วันทำการ
                . ภายใน 3 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ
                . ภายใน 5 วันทำการ
                . ภายใน 5 วัน นับแต่วันเกิดเหตุ
4. พนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง จัดเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานใด
                . กลุ่มงานบริการ
                . กลุ่มงานเทคนิค
               
. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
                . กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
5. การรับเด็กเข้าเรียนที่ไม่เคยเข้าเรียนในสถานศึกษามาก่อน หลักฐานสำคัญอันดับแรกที่จะต้องนำมาแสดงได้แก่
                . สูติบัตร *หรือทะเบียนบ้าน                         . สำเนาทะเบียนบ้าน
                . สำเนาทะเบียนคนเกิด                                   . หนังสือรับรองของทางราชการ

6. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแก่

    ครูผู้ช่วย
                . แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
                . ทำหน้าที่ประเมิน
                . พิจารณาผลการประเมิน
                . ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่ครูผู้ช่วย
7. พนักงานราชการถ้าทำงานครบ 4 ปี และมีการต่อสัญญาจ้างเงินเดือนจะนับต่อจากสัญญาเดิมได้หรือไม่อย่างไร
                . ได้ เพราะได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
                . ไม่ได้เพราะทำงานมาครบตามสัญญาแล้ว
                . ได้ เพราะสัญญาจ้างในงานเดิม

                . ไม่ได้ เพราะเริ่มต้นสัญญาใหม่
8. การกระทำผิดในข้อใดที่ผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสองได้โดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้
                . ผู้บังคับบัญชาพบเห็นการกระทำผิดสัญญา
                . กระทำผิดความอาญาจนได้รับโทษจำคุก
                . ถูกจับกุมคุมขังโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
                . ขาดราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
9. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขออนุญาตไปศึกษาต่อ ผู้ดำรงตำแหน่งใดมีอำนาจอนุญาต
                . ผู้อำนวยการสถานศึกษา
                . ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
                . เลขาธิการ สพฐ.
                . ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
10. ผู้ดำรงตำแหน่งในข้อใดไม่มีสิทธิเลือกตั้งหรือใช้สิทธิรับเลือกตั้งเป็นคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา
                . ศึกษานิเทศก์
                . รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
                . นักวิชาการศึกษา
                . ผู้อำนวยการสถานศึกษา
Comments