ชุดที่ 10

ชุดที่ 10

   1.  ประเด็นการเมืองที่กำลังพิจารณาในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวกับอำนาจบริหาร   

          คือข้อใด

                  .  ที่มาของนายกรัฐมนตรี                                                       .  ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา

                .  จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร                                    .  การสรรหาองค์กรอิสระ

   2. ข้อใดเป็นขั้นตอนหลังการประเมินสมรรถนะตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

       ทางการศึกษา (...) จะกำหนดขึ้นใช้

       .  อบรม                                                                                   .  ประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ

       .  ตรวจสอบเค้าโครงผลงานวิชาการ                                 .  เสนอผลงานทางวิชาการ

   3.  มีผู้กล่าวว่า การเมืองเป็นผู้กำหนดทิศทางการศึกษาท่านคิดว่าการศึกษาสามารถจะกำหนด

       ทิศทางการเมืองได้อย่างไรจึงจะได้ผลที่ยั่งยืน

ก.       เสนอข้อมูลและความคิดต่อนักการเมือง                         

ข.       รวมตัวผู้มีความคิดคล้ายกันเพื่อต่อรอง

ค.       บริหารและจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ                        

ง.       ปลูกฝังความรู้ให้นักเรียน

   4.  การตระหนัก ยอมรับ คุณค่าของความเป็นมนุษย์เป็นทักษะพื้นฐานของผู้บริหารในด้านใด

               .  คุณธรรม                                                                      .  การครองตน

                .  การบริหารงานบุคคล                                           .  มนุษยสัมพันธ์

   5. ข้อใดมิใช่ความหมายของการบริหาร

ก.       การใช้ศาสตร์เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง                         

ข.       การสั่งการให้งานบรรลุความสำเร็จ

ค.       ศิลปะในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นผลสำเร็จ               

ง.       การทำงานของกลุ่มคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

   6.  ผู้บริหารแบบประชาธิปไตยจะปฏิเสธความเชื่อถือตามทฤษฎีในข้อใด

       .  ทฤษฎี x                                                                               .  ทฤษฎี y

       .  ทฤษฎี z                                                                               .   ทฤษฎี xy

 

 

  7.  ความสำเร็จของการบริหารโรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพทั้งองค์การ (TQM) ขึ้นอยู่กับปัจจัยข้อใด

       .  ลูกค้า                                                                                    .  ทุกคนมีส่วนร่วม

       .  การเปลี่ยนแปลง                                                                .   การปรับปรุงโดยต่อเนื่อง

   8. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจ

               .  การวางแผน                                                                .   การตั้งวัตถุประสงค์

                .  การสร้างความตระหนักรับรู้ปัญหา                    .    การกำหนดเกณฑ์ความสำเร็จ

   9.  Participative Management   มีความหมายตรงข้อใด

       .  การมีส่วนร่วมในการวางแผน                                           .  บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

       .  ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการบริหารทุกขั้นตอน               .  ถูกทุกข้อ

   10.  แรงกดดันภายในและแรงกดดันภายนอกเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ใด

               .  กระบวนการตัดสินใจ                                              .  กระบวนการวางแผน

                .  การจัดการยุคใหม่                                               .   การบริหารการเปลี่ยนแปลง
Comments