แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชุดที่ 1 

1.       ผู้ใดไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ..2545
        . ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                . ผู้บริหารสถานศึกษา
                . นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
               
. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
2. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
คนปัจจุบันคือใคร
                . ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
               
. ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
                . ดร.จรวยพร ธรณินทร์
                . ดร.จักรพรรดิ วะทา
3. วินัยข้าราชการครูข้อใดที่ไม่สามารถลดโทษต่ำกว่าไล่ออกได้
                . ไม่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

                     ประมุข
                . ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอภาคและเที่ยงธรรม
                . ทุจริตต่อหน้าที่ราชการเพียงครั้งเดียว
                . เสพสุราเป็นอาจิณ
4. กรณีคู่กรณีไม่พอใจคำพิพากษา หรือคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น อาจอุทธรณ์คำพิพากษา  

    หรือคำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุดภายในกี่วัน
                . ภายใน 15 วัน
                . ภายใน 30 วัน
                . ภายใน 45 วัน
                . ภายใน 60 วัน
5. ข้อใดคือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ..2539
                . เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดในการกระทำต่าง ๆ เป็นการเฉพาะตัว
                . หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดทางละเมิด
                . ให้เจ้าหน้าที่ต้องร่วมรับผิดในการกระทำของเจ้าหน้าที่ผู้อื่นด้วย
               
. ให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมินเฉพาะการจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

6. ผู้เสียหายจะร้องทุกข์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ต่อศาลใด
                . ศาลแพ่ง
                . ศาลอาญา
                . ศาลอุทธรณ์
                . ศาลปกครอง
7. ในกรณีผู้เสียหายในคดีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐ มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในกี่วัน
                . 15 วัน                                                                . 30 วัน
                . 45 วัน                                                                . 90 วัน
8. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก้ผู้เสียหาย เพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช่ค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่
                . ไม่ได้ เพราะเป็นความผิดของหน่วยงานของรัฐ
                . ไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าที่ทำงานในหน่วยงานของรัฐ
                . ไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าที่ถูกดำเนินการทางวินัยแล้ว
                . ได้ เพราะเจ้าหน้าที่กระทำการนั้นด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
9. การประนีประนอมยอมความในทุกขั้นตอนในความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใด
                . นายกรัฐมนตรี
                . กระทรวงการคลัง
                . หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด
                . ผู้ว่าราชการจังหวัด
10. “ข้อมูลข่าวสารหมายถึงข้อใด
                . สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ในรูปของเอกสาร ภาพถ่าย ฟิล์ม
                . สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ในรูปของการบันทึกภาพหรือเสียง
                . สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง โดยผ่านวิธีการโดยเครื่องคอมพิวเตอร์
                . สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง โดยผ่านวิธีการใด ๆ ที่บันทึกไว้ได้

 

Comments