บุคลากร

 

 

นายวิรัช  กล้าหาญ

ผอ.โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล

 

 

 

นายสัญญา  สุรบบรรณ์

รอง ผอ.โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 

 

  

นางนภาพร  พรหมสร

รอง ผอ.โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล

 

ครูฝ่ายนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

 

นางจุรี  โก้สกุล

ครูชำนาญการพิเศษ 

 

นางเกศแก้ว  เวชสิทธิ์

ครู

 

นางมาริหยำ  มาลิกัน

ครู

 

นางสุกุล  ศิลารักษ์

ครู

 

นางจิตรฤทัย  รอดอุ่น

พนักงานราชการ

 

 

นายจักรพงษ์  ผกาวรรณ

พนักงานราชการ

 

 

นางพรพิมล  ศรีภักดี

พนักงานราชการ

 

 

 

 

นายชัยยันต์  อุสาห์มัน

พนักงานราชการ

 

 

  

นายอาวุธ  รัตญา

พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

  

นางสาวเยาวธิดา  เพชรลอย

พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ครูฝ่ายนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

 

นางณัฐจิตรา  สุขใส

ครูชำนาญการ

 

นางจันจิรา  ผกาวรรณ
ครูชำนาญการ

 

นางจันจิรา  จันสุข
ครูชำนาญการ

 

นางสาวรำไพพร  สาระโบก

ครูชำนาญการ

 นางเฉลิมศิริ  โชติวงศ์พิพัฒน์

ครูชำนาญการ

นางสาวศิริพร ฐานันท์ดรวัฒน์

ครูชำนาญการ

 

 

นางสาวอรทัย มิตรสูงเนิน

ครู

 

นางนราธิป  แก้วกาญจน์

ครู

 

 

นางสาวธนัชพร  บุญแต่ง

ครู

 

นายวัฒนา  วิสาละ

ครูผู้ช่วย

 

นายชาญณรงค์  ทองรักษ์

ครูผู้ช่วย

 

นางสาวสุมาลี  สิงห์ทอง

ครูผู้ช่วย

 

นางสาวนันทกา  บริบูรณ์

ครูผู้ช่วย

 

 

 

นางสาวรุ่งรัตน์  เรืองโรจน์

ครูผู้ช่วย

 

นางมันตา  วิสาละ

ครูผู้ช่วย

 

นางณัฏฐณิชา  ยศภักดี

ครูผู้ช่วย

 

 

 

 

นางชลากร  เกตุศรัทธา

พนักงานราชการ

 

 

นางสาวกัลยา  ถิ่นเกาะยาว

พนักงานราชการ

 

นางสาวสายใจ คลังข้อง

พนักงานราชการ

 

..ธนกฤษสวรรณ เดชธรรมฤทธิ์

พนักงานราชการ

 

นายจีรทีปต์  ศรีภักดี

พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

นางสาวจิตติมา แก้วกระจ่าง

พักงานราชการ

 

 

 

 

 

นางสาวปิลันธนา  คณาวุฒิ

พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

นางสาวจารุวรรณ  หนูนวล

พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

นางสาวสุกัญญา ไทรแก้ว

พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

นางสาวพิมพ์ใจ  ไชยยุทธ

พนักงานราชการ

 

 


 

พนักงานอื่นๆ 

 

 

นายประจิน  นกแก้ว

พนักงานสถานที่

 

นายมาโนช  ห้าวหาญ

พนักงานสถานที่

 

นายอนันต์  แก้วมาก

พนักงานขับรถ

 

นายอรุณ  นาคนันท์

พนักงานทั่วไป

 

นางวันดี  สมใจ

แม่ครัว

 

นางนัยนา  นวลเจริญ

แม่ครัว

 

นางนิสา  พันธ์ทิพย์

พี่เลี้ยง

 

นางสาวอ้อมจิต  ชินกรรม

พี่เลี้ยง

 

  

นางสาวเตียน  วารี

พี่เลี้ยง

 

 

 

 

 

 

นางสาววันวิสาข์  ชิตเอื้อ

พี่เลี้ยง

 

 

 

  

 

นายชัยณรงค์  สินโต

นักการ

 

 

 

 

 

 

นางกรองแก้ว  ผลพิบูลย์

แม่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments