บุคลากร

 

 

 

 

 

นายสัญญา  สุรบบรรณ์

รอง ผอ.โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 

 

  

นางนภาพร  พรหมสร

รอง ผอ.โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล

 

ครูฝ่ายนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

 

นางจุรี  โก้สกุล

ครูเชี่ยวชาญ

 

นางเกศแก้ว  เวชสิทธิ์

ครูชำนาญการ

 


นางนราธิป  แก้วกาญจน์

ครูชำนาญการ

 

นางสุกุล  ศิลารักษ์

ครูชำนาญการ

 


นายมนตรี  รัตนบุรี

พนักงานราชการ

 

 


นายอาวุธ  รัตญา

พนักงานราชการ

 

 


นางสาวเยาวธิดา  เพชรลอย

พนักงานราชการ

 

 

 

 นางสาววีรยา  หนูสงค์

พนักงานราชการ

 

 

  


 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ครูฝ่ายนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

 

นางณัฐจิตรา  สุขใส

ครูชำนาญการพิเศษ

 

นางจันจิรา  ผกาวรรณ
ครูชำนาญการ

 

นางจิราพร  จันสุข
ครูชำนาญการ

 

นางสาวรำไพพร  สาระโบก

ครูชำนาญการ

 นางเฉลิมศิริ  โชติวงศ์พิพัฒน์

ครูชำนาญการ

นางสาวศิริพร ฐานันท์ดรวัฒน์

ครูชำนาญการ

 

 

นางสาวอรทัย มิตรสูงเนิน

ครูชำนาญการ

  

 

นางสาวธนัชพร  บุญแต่ง

ครูชำนาญการ

 

นายวัฒนา  วิสาละ

ครู

 

นายชาญณรงค์  ทองรักษ์

ครู

 

นางสาวสุมาลี  สิงห์ทอง

ครู

 

นางสาวนันทกา  บริบูรณ์

ครูผู้ช่วย

 

 

 

นางสาวรุ่งรัตน์  เรืองโรจน์

ครูผู้ช่วย

 

นางมันตา  วิสาละ

ครูผู้ช่วย

 

นางณัฏฐณิชา  ยศภักดี

พนักงานราชการ

 

 

 

 


 

 


พนักงานราชการ

 พนักงานราชการ

 พนักงานราชการ

 
พนักงานราชการ

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

นางสาวปิลันธนา  คณาวุฒิ

พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

นางสาวจารุวรรณ  หนูนวล

พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

นางสาวสุกัญญา ไทรแก้ว

พนักงานราชการ

 

 

 

 

 


 

 


 

พนักงานอื่นๆ 

 

 

นายประจิน  นกแก้ว

พนักงานสถานที่

 

นายมาโนช  ห้าวหาญ

พนักงานสถานที่

 

นายอนันต์  แก้วมาก

พนักงานขับรถ

 

นายอรุณ  นาคนันท์

พนักงานทั่วไป

 

นางวันดี  สมใจ

แม่ครัว

 

นางนัยนา  นวลเจริญ

แม่ครัว

 

นางนิสา  พันธ์ทิพย์

พี่เลี้ยง

 

นางสาวอ้อมจิต  ชินกรรม

พี่เลี้ยง

 

  

นางสาวเตียน  วารี

พี่เลี้ยง

 

 

 

 

 

 

นางสาววันวิสาข์  ชิตเอื้อ

พี่เลี้ยง

 

 

 

  

 

นายชัยณรงค์  สินโต

นักการ

 

 

 

 

 

 

นางกรองแก้ว  ผลพิบูลย์

แม่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments