Ch01  Ch02  Ch03  Ch04  Ch05  Ch06  Ch07  Ch08  Ch09  Ch10  Ch11  Ch12  Ch13  Ch14  Ch15
Ch16  Ch17  Ch18  Ch19  Ch20  Ch21  Ch22  Ch23  Ch24  Ch25  Ch26  Ch27  Ch28  Ch29  Ch30
Ch31  Ch32  Ch33  Ch34  Ch35  Ch36  Ch37  Ch38  Ch39  Ch40  Ch41  Ch42  Ch43  Ch44  Ch45
Ch46  Ch47  Ch48  Ch49  Ch50  Ch51  Ch52  Ch53  Ch54  Ch55  Ch56  Ch57  Ch58  Ch59  Ch60
Ch61  Ch62  Ch63  Ch64  Ch65  Ch66

    Cựu Ước / 29. Isaia

- Chương 12 -

 

Thánh vịnh

1 Ngày đó, bạn sẽ nói: Lạy Ðức Chúa, con dâng lời cảm tạ:

Ngài đã từng thịnh nộ với con,

nhưng giờ đây cơn giận đã nguôi rồi, và Ngài lại ban niềm an ủi.

2 Ðây chính là Thiên Chúa cứu độ tôi,

tôi tin tưởng và không còn sợ hãi,

bởi vì Ðức Chúa là sức mạnh tôi,

là Ðấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi.

3 Các bạn sẽ vui mừng múc nước tận nguồn ơn cứu độ.

4 Các bạn sẽ nói lên trong ngày đó:

Hãy tạ ơn Ðức Chúa, cầu khẩn danh Người,

vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân,

và nhắc nhở: danh Người siêu việt.

5 Ðàn ca lên mừng Ðức Chúa,

vì Người đã thực hiện bao kỳ công;

điều đó, phải cho toàn cõi đất được tường.

6 Dân Xi-on, hãy reo hò mừng rỡ,

vì giữa ngươi, Ðức Thánh của Ít-ra-en quả thật là vĩ đại!

Comments