Ch01  Ch02  Ch03  Ch04  Ch05  Ch06  Ch07  Ch08  Ch09  Ch10  Ch11  Ch12  Ch13  Ch14  Ch15
Ch16  Ch17  Ch18  Ch19  Ch20  Ch21  Ch22  Ch23  Ch24  Ch25  Ch26  Ch27  Ch28  Ch29  Ch30
Ch31  Ch32  Ch33  Ch34  Ch35  Ch36  Ch37  Ch38  Ch39  Ch40  Ch41  Ch42  Ch43  Ch44  Ch45
Ch46  Ch47  Ch48  Ch49  Ch50  Ch51  Ch52

    Cựu Ước / 30. Giêrêmia

- Chương 01 -

 

Mở đầu

1 Ðây là những lời của ông Giê-rê-mi-a, con ông Khin-ki-gia-hu, thuộc hàng tư tế ở A-na-thốt trong đất Ben-gia-min. 2 Những lời này, Ðức Chúa đã phán với ông từ năm thứ mười ba triều vua Giô-si-gia-hu; vua này là con vua A-môn và là vua Giu-đa, 3qua triều vua Giơ-hô-gia-kim là con vua Giô-si-gia-hu và là vua Giu-đa, cho đến cuối năm thứ mười một triều vua Xít-ki-gia-hu; vua này cũng là con vua Giô-si-gia-hu và là vua Giu-đa, tới khi Giê-ru-sa-lem bị phát lưu vào tháng thứ năm.

 

I. Những Lời Sấm Lên Án Giu-Ða Và Giê-Ru-Sa-Lem

1. Thời Vua Giô-Si-Gia-Hu

 

Chúa gọi ông Giê-rê-mi-a

4 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng:

5 "Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi;

trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi,

Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân."

6 Nhưng tôi thưa: "Ôi! Lạy Ðức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói!"

7 Ðức Chúa phán với tôi:

"Ðừng nói ngươi còn trẻ!

Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi;

Ta truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói.

8 Ðừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi",

- sấm ngôn của Ðức Chúa.

9 Rồi Ðức Chúa giơ tay chạm vào miệng tôi và phán:

"Ðây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi.

10 Coi, hôm nay Ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước,

để nhổ, để lật, để huỷ, để phá, để xây, để trồng."

11 Có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: "Giê-rê-mi-a, ngươi thấy gì?" Tôi thưa: "Tôi thấy một nhánh "cây canh thức"." 12 Ðức Chúa liền phán với tôi: "Ngươi thấy đúng, vì Ta đang canh thức để thi hành lời Ta."

13 Lại có lời Ðức Chúa phán với tôi rằng: "Ngươi thấy gì?" Tôi thưa: "Tôi thấy một cái nồi sôi sùng sục, mặt nồi từ phía Bắc nghiêng xuống." 14 Và Ðức Chúa phán với tôi:

"Từ phía Bắc tai hoạ sẽ ập xuống mọi cư dân xứ này;

15 vì đây Ta kêu gọi tất cả các dòng tộc

thuộc các vương quốc phía Bắc, - sấm ngôn của Ðức Chúa.

Chúng sẽ đến, và mỗi dân sẽ đặt ngai của mình

tại lối vào các cổng Giê-ru-sa-lem;

tứ phía tường thành sẽ bị chúng phá đổ,

tất cả các thành khác của Giu-đa cũng vậy.

16 Ta sẽ tuyên án phạt cư dân xứ này,

lên án mọi hành vi gian ác của chúng,

vì chúng đã bỏ Ta, đã đốt hương kính các thần khác

và đã sụp lạy những sản phẩm tay chúng làm ra.

17 Còn ngươi, ngươi hãy thắt lưng.

Hãy chỗi dậy! Hãy nói với chúng

tất cả những gì Ta sẽ truyền cho ngươi.

Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ;

nếu không, trước mặt chúng,

chính Ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn.

18 Này, hôm nay, chính Ta làm cho ngươi

nên thành trì kiên cố, nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ:

từ các vua Giu-đa đến các thủ lãnh,

các tư tế và toàn dân trong xứ.

19 Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được,

vì - sấm ngôn của Ðức Chúa -

có Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi."

Comments