Pirkka-Hämeen Sotilaspoikien Perinnekilta ry

Joulunodotusjuhla 2014 

29.11.2014 vietimme Tampereen Vanhassa kirkossa ja Finlaysonin Palatsissa joulunodotusjuhlaa. Vanhassa kirkossa puhui rovasti Esa Eerola. Finlaysonin Palatsissa nykyinen vuoden 2014 puheenjohtaja Erkka Välimaa johdatteli tilaisuuutta. Kirkkokahvien jälkeen perinnekillan kunniajäsen, kenraali Kalervo Sipi jakoi killan anomat kunniamerkit niiden saajille. 

Lopuksi puheenjohtaja Erkka Välimaa kiitti muistolahjoin killan toimintaa monella tavalla tukeneita henkilöitä. Kiitokset saivat kenraali ja rouva Sipi, Vapaussodan perinneliiton toiminnanjohtaja  Arja Alkman, rovasti Esa Eerola ja ravintolapäällikkö Ismo Nieminen. 

Ohessa Markku Rauhalahden kuvaotoksia.

Joulunodotus 2014


 
Pirkka-Hämeen Sotilaspoikien Perinnnekillan hallituksen puheenjohtaja ja osa hallitusta vaihtui 18.11.14


Oikealla  uusi puheenjohtaja Erkki Nikkanen, keskellä nykyinen puheenjohtaja Erkka Välimaa ja vasemmalla Matti Holkeri (nykyinen 1. varapuheenjohtaja)

Vuosikokous pidettiin 18.11.2014 Finlaysonin Palatsissa. Sen avasi killan nykyinen puheenjohtaja Erkka Välimaa. Hän on ansiokkaasti johtanut Pirkka-Hämeen sotilaspoikatoimintaa vuodesta 2009 lähtien. Nyt hän ei enää ollut käytettävissä puheenjohtajatehtävään. Erkka Välimaa toimii edelleen Sotilaspoikien liittohallituksen varajäsenenä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Salonen, joka kutsui pöytäkirjanpitäjäksi kiltasihteeri Antti Yli-Mäenpään. Alla kokouksen pöytäkirja.

___________________________________

Pirkka-Hämeen Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n syyskokouksen pöytäkirja tiistaina 18.11.2015 Finlaysonin Palatsissa kello 13.

1. § Kokouksen avaus, kiltapuheenjohtaja Erkka Välimaa

Killan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.56.

2. § Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Salonen. Hän kutsui ko­kouksen sihteeriksi perinnekillan sihteerin Antti Yli-Mäenpään. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Autero ja Olavi Pärssinen, ääntenlas­kijoiksi Marketta Yli-Mäenpää ja Pasi Tawast.

3. § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksesta on ilmoitettu vuosikokouksen hyväksymillä tiedotustavoilla eli henkilö­kohtaisella kiltatiedotteella ja killan kotisivuilla, lisäksi tietoa on jaettu Aamulehden Menoinfo/yhdistykset –palstalla sekä Sotilaspoikalehden syyskuun 25. pv:n numerossa 3/2014. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. § Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin.

5. § Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksut sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2015

Esityslista, toimintasuunnitelma ja talousarvio on tilaisuuden alussa jaettu osallistujille.

Käsiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015. Jäsenmaksuiksi hallitus ehdot­taa: varsinaiset jäsenet 30 euroa ja puolisojäsenet 15 euroa.

Toimintasuunnitelma, hallituksen esityksen mukaiset jäsenmaksut sekä talousarvio vuodelle 2015 hyväksyttiin. 

6. § Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2015. Valitaan muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Aki Aario, Erkki J. Kivinen, Erkka Välimaa ja Antti Yli-Mäenpää eivät enää ole käytettävissä halli­tukseen.

Ei-erovuoroisia hallituksen jäseniä ovat Ritva Mustasilta ja Keijo Sipilä/Akaa.

Lisäksi hallituksen kokouksissa on ollut ulkopuolisina ilman äänioikeutta Tuija Helin ja Antti Tanni/Akaa.


Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Nikkanen.

Hallituksen erovuoroisia jäseniä ovat:

-          Matti Holkeri/Akaa

-          Eino Nieminen,

-          Raili Louhivuori,

-          Pentti Sile’n


Kaikki erovuoroiset valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi vuosiksi 2015-2016.

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti hallituksessa (1+10 jäsentä) vuonna 2015 ovat:

Erkki Nikkanen, puheenjohtaja

-          Matti Holkeri/Akaa, 

-          Eino Nieminen,

-          Raili Louhivuori,

-          Ritva Mustasilta,

-          Pentti Sile'n,

-          Keijo Sipilä/Akaa,

-          Viljo Hokkanen (uusi)

-          Pentti Ruohotie (uusi)

-          Pentti Auranen (uusi)

-          Harri Salminen/Akaa (uusi)

 7. § Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet vuodelle 2015

Nykyisiä vuoden 2014 toiminannantarkastajia ovat olleet Olli Sakari Lehtimäki ja Jaakko Holkeri. Heidät valittiin uudelleen vuodelle 2015. Toiminnantarkastajien varamiehiksi valittiin edelleen Pertti Jokinen ja Kari Pirhonen.

8. § Päätetään, missä tiedotusvälineissä kokouskutsut ym. esite­tään. Nyt kanavina ovat olleet jäsentiedote ja killan kotisivut, lisäk­si on ilmoitettu Aamulehden Menoinfo/yhdistykset – pals­talla, sen verkkosivuilla sekä Sotilaspoikalehdessä

Nykyinen käytäntö vahvistettiin, killan kotisivujen osalta uusi hallitus selvittää toimintatilanteen. 

9. § Käsitellään muut syyskokoukselle tulleet asiat 

Ei ollut muita asioita.

10. § Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 13.40.

________________________                ________________________

Matti Salonen                                                Antti Yli-Mäenpää

Kokouksen puheenjohtaja                                Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan liitteet:

-          Liite 1. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

-          Liite 2. Talousarvio 2015

Pöytäkirjan tarkastus:

Tampereella  _____ ._____  . 2014  

 

_____________________________                                       _________________________

Risto Autero                                                                                           Olavi Pärssinen                                                       

Pöytäkirjan tarkastaja                                                                        Pöytäkirjan tarkastaja