ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • [8 พฤษภาคม 2561] อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้แบบ " 
  • [9 พฤษภาคม 2561] อบรมงานพัสดุและการเงิน และ การอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ IPAD
  • [10 พฤษภาคม 2561] อบรม "การประเมินวิทยาฐานะแบบใหม่"

 ข่าวนักเรียน

 ภาพกิจกรรม

                                                                                           
                            
            
ร่วมจัดนิทรรศการวัดเยาวชนแห่งชาติเชียงราย            พิธีมอบเกียรติบัตร รางวัลเนื่องในพิธีไหว้ครู
              วันที่ 20 กันยายน 2562                                      วันที่ 13 มิถุนายน 2562

  

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม           กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563                                          วันที่ 23 มกราคม 2563