ความรู้จากเว็ปไซต์ของเพื่อน...

เรื่องที่ 1   ชื่อรื่อง..พืชสมุนไพรไทย

ชื่อเจ้าของเว็บไซต์ ที่ศึกษา...ด.ช.ธนพล  โยชนะ

ที่อยู่เว็ปไซต์ที่ค้นคว้า...https://sites.google.com/site/phrankrataybanchan/khwam-ru-cak-wep-sit-khxng-pheuxn

ความรู้ที่ได้รับ..ได้รู้ว่าพืชสุมนไพรมีชื่อว่าอะไรบ้างมีกี่ชนิดทำไมจึงจัดอยู่ในประเภท

 

ลงชื่อผู้ศึกษา...ด.ญ.วรรณิศา     มุ่งงาม

วันที่ศึกษา...4/9/2554

เสนอ..ครูธรารัตน์  เย็นใจราษฎร์

 

 

เรื่องที่ 2  ชื่อรื่อง..สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ชื่อเจ้าของเว็บไซต์ ที่ศึกษา...ด.ช.อานัณย์     จันทร์เคน

ที่อยู่เว้ปไซต์ที่ค้นคว้า...https://sites.google.com/site/phrankrataybanchan/khwam-ru-cak-wep-sit-khxng-pheuxn

ความรู้ที่ได้รับ..ได้รู้ประวัตพระนเรศวรมหาราชว่าได้รักษาประเทศไทยไว้เมื่อ500ปีที่แล้ว

 

ลงชื่อผู้ศึกษา...ด.ญ.วรรณิศา  มุ่งงาม

วันที่ศึกษา...4/9/2554

เสนอ..ครูธรารัตน์  เย็นใจราษฎร์

 

 

  เรื่องที่ 3  ชื่อรื่อง..สัตว์เลี้งลูกด้วยนม

ชื่อเจ้าของเว็บไซต์ ที่ศึกษา...ด.ช.พงศธร  จุณพันธ์

ที่อยู่เว็ปไซต์ที่ค้นคว้า...https://sites.google.com/site/phrankrataybanchan/khwam-ru-cak-wep-sit-khxng-pheuxn

ความรู้ที่ได้รับ..ได้รู้ว่าสัตว์นั้นแยกประเภทเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์ออกลูกเป็นตัว

 

ลงชื่อผู้ศึกษา...ด.ญ.วรรณิศา   มุ่งงาม

วันที่ศึกษา...4/9/2554

เสนอ..ครูธรารัตน์  เย็นใจราษฎร์

 

 

เรื่องที่4  ชื่อรื่อง..โลกของแมลง

ชื่อเจ้าของเว็บไซต์ ที่ศึกษา...ด.ช. มงคล  เสือคำรณ.

ที่อยู่เว็บไซต์ที่ค้นคว้า....https://sites.google.com/site/phrankrataybanchan/khwam-ru-cak-wep-sit-khxng-pheuxn

ความรู้ที่ได้รับ..ได้รู้ว่าแมลงของโลกเรามีกี่ชนิด และมีชื่ว่าอะไรบ้าง

 

ลงชื่อผู้ศึกษา...ด.ญ.วรรณิศา    มุ่งงาม

วันที่ศึกษา...4/9/2554

เสนอ..ครูธรารัตน์  เย็นใจราษฎร์

 

 

  เรื่องที่ 5 ชื่อรื่อง..กำแพงเพชรบ้านฉัน

ชื่อเจ้าของเว็บไซต์ ที่ศึกษา...ด.ญ.  จุฑามาศ    อ่อนเจริญ

ที่อยู่เว็บไซต์ที่ค้นคว้า....https://sites.google.com/site/phrankrataybanchan/khwam-ru-cak-wep-sit-khxng-pheuxn

ความรู้ที่ได้รับ..ได้รู้ว่าจังหวัดกำแพงเพชรมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

 

ลงชื่อผู้ศึกษา...ด.ญ.วรรณิศา   มุ่งงาม 
วันที่ศึกษา...4/9/2554

เสนอ..ครูธรารัตน์  เย็นใจราษฎร์

 

 

 

 

 

 

 

Comments