สัมโมทนียกถา

posted Nov 19, 2011, 5:23 PM by หนูพร คัดทะจันทร์

“คำกล่าวสัมโมทนียกถา”

ขอเจริญพร  ในโอกาสอันเป็นมงคล  อาตมาภาพ  ขออนุโมทนาในส่วนบุญ-กุศลของท่านทั้งหลาย  ตามที่คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน คณะกรรมาธิการกรมการศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  สภาผู้แทนราษฎร  มูลนิธิธรรมกาย  ชมรมพุทธศาสน์สากล  ในอุปถัมภ์สมเด็จพระรัชมังคลาจารย์ ได้จัดอุปสมบทหมู่ 100,000  รูป  ทุกหมู่บ้านทั่วไทย  จัดขึ้นในระหว่างวันที่  29 มิถุนายน  ถึง  วันที่  8  พฤศจิกายน  2554  ซึ่งประกอบด้วยธรรมทายาท  ซึ่งมาจากหลายอำเภอ  ได้แก่  อำเภอสุวรรณภูมิ, อาจารมารถ,  เมืองสรวง  และ  พนมไพร  โดยมีพระเข้าร่วมโครงการ  รวมทั้งพระวิทยากรที่มาจากวัดพระธรรมกาย  กว่า  30  รูป 

ดังนั้น  จึงเป็นโอกาสอันดี  ก่อนออกพรรษา  ที่พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอเมืองสรวง  และพื้นที่ใกล้เคียง  จักได้สั่งสมบุญใหญ่  และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้รุ่งเรืองและมั่นคงสืบไป    คณะผู้นำบุญอำเภอเมืองสรวง  อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน  คณะกรรมการจัดงาน  จึงเห็นสมควรว่า  วันที่  7  ตุลาคม  2554  เป็นวันมหามงคลอย่างยิ่ง  ที่จะประกอบพิธีตักบาตรพระ  49  รูป  ขึ้น  บริเวณลานจดรถตลาดสดอำเภอเมืองสรวง  แห่งนี้

เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ร่วมเป็นเจ้าศรัทธา  ตักบาตรร่วมกัน  อาตมาภาพ  ขออำนวยอวยพรให้ท่านทั้งหลาย ได้มีความสุข  ความเจริญ  ด้วยอายุ  วรรณะ สุขะ  พละ  ปฏิภาณ คุณสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ  ทุกท่านทุกคนเทอญฯ  ขอเจริญพร...

ą
หนูพร คัดทะจันทร์,
Nov 19, 2011, 5:23 PM
Comments