ผู้สมัครจะได้รับเงินค่ามัดจำคืนเต็มจำนวน เมื่อเข้าร่วมอบรมครบ 3 วัน หลังเดือนสิงหาคม 2558 (โอนเงินเรียงตามลำดับรุ่นที่อบรม รุ่นที่ 1 - 5)
และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจำ กรณีที่ผู้สมัครไม่เข้าร่วมอบรม หรือเข้าร่วมอบรมไม่ครบตามเงื่อนไขการคืนเงินค่ามัดจำ

โครงการอบรมหลักสูตร PHP Programming with Laravel Framework 

ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ขอเชิญท่านที่สนใจร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ 

"อบรมหลักสูตร PHP Programming with Laravel Framework” รุ่นที่ 1 - 5 

ในเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หลักสูตรอบรม

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 708 ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน