ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
รายวิชา ง 30205 กราฟิกคอมพิวเตอร์เบื้องต้น