เอกลักษณ์ - อัตลักษณ์

เอกลักษณ์       โรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรื่น

อัตลักษณ์        กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

คำอธิบายอัตลักษณ์
        กล้า    หมายถึง การยอมรับความจริง   กล้าเผชิญความจริง  กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
        แสดงออก หมายถึง การแสดงออกทางกาย  วาจา  ใจ  อย่างเปิดเผย  จริงใจ และรับผิดชอบ  กล่าวคือ  นักเรียนมีความกล้าคิด  กล้าพูดและกล้าทำ
    กล้าคิด หมายถึง  การคิดในสิ่งที่ดีงาม  คิดสร้างสรรค์  คิดในทางบวกและเป็นประโยชน์
    กล้าพูด หมายถึง พูดในสิ่งที่ดี  พูดสร้างสรรค์  พูดในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์
    กล้าทำ หมายถึง มีความประพฤติดี  มีวินัย  ทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์
    กล้าแสดงออก (Assertiveness) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมาในเชิงสร้างสรรค์ ในเชิงบวก เพื่อความถูกต้อง เหมาะสม ให้เกียรติ ตามกาลเทศะ สุภาพเรียบร้อย มีปิยวาจา มีเมตตาธรรม โดยที่มีสิทธิปกป้องสิทธิของตน หากเขาไม่เห็นด้วย หรือคิดว่าในภายหลังจะต้องมารับผลที่ตามมา หากไปตกปากรับคำในสิ่งที่รู้แล้วว่าทำไม่ได้

        ความคิดสร้างสรรค์
            1. เป็นความคิด ประดิษฐ์ หรือการทำที่แปลกใหม่ เป็นผลงานที่ริเริ่มเอง ไม่มีตัวอย่างไว้ให้มีประโยชน์มีคุณค่า
            2. เป็นความคิดหรือการกระทำที่แก้ปัญหาได้ โดยสามารถมองหาทางเลือกหลายทิศหลายทางในการแก้ปัญหา
            3. เป็นความคิดริเริ่มที่แสดงออกอย่างมีหลักเกณฑ์ มีความคงทน และสามารถดัดแปลงพัฒนาไปจนถึงจุดที่สมบูรณ์ได้

กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร  มีความคิดและกล้าแสดงออกอย่างสรรค์ ในเรื่องต่อไปนี้
    1. กล้าแสดงออกในเชิงวิชาการ
            1.1 มีความรับผิดชอบในการจัดทำโครงงานวิชาต่าง ๆ
            1.2 มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
            1.3 มีความสามารถในการใช้ทักษะการคิด และวางแผน
            1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีไอซีที 
            1.5 มีความสามารถในการสืบค้นและคัดเลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะสม
    2. กล้าแสดงออกในเชิงกีฬา
            2.1 มีทักษะในการเล่นกีฬาที่ตนชอบ
            2.2 มีความเข้าใจเกี่ยวกับกติกาของกีฬาชนิดต่าง ๆ
            2.3 ออกกำลังกายเป็นประจำและถูกต้องตามหลักวิชา
            2.4 มีความสามารถในการจัดการเชิงกีฬา เช่น การเชียร์กีฬา  การชมกีฬา  การวิเคราะห์และวิจารณ์กีฬาอย่างถูกต้อง  เหมาะสมและสร้างสรรค์
    3. กล้าแสดงออกในเชิงศิลปะ
            3.1 มีอารมณ์สุนทรีย์ในเชิงศิลปะ
            3.2 มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวที่ตนชอบ
    4. กล้าแสดงออกในเชิงดนตรี
            4.1 มีความเข้าใจและหรือสามารถเล่นเครื่องดนตรีที่ตนชอบ
            4.2 มีอารมณ์สุนทรีย์ในการชมการแสดงดนตรี
    5. กล้าแสดงออกใจเชิงการแสดงและนาฏศิลป์
            5.1 มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องการแสดง  นาฎศิลป์  ละคร 
            5.2 เข้าใจและรับชมการแสดง  นาฎศิลป์  ละคร ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสม
    6. กล้าแสดงออกในเชิงการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม
            6.1 ใช้ภาษาแสดงเหตุผล
            6.2 ใช้ภาษาแสดงทรรศนะ
            6.3 ใช้ภาษาในการโต้แย้ง
            6.4 ใช้ภาษาในการโน้มน้าวใจ

    การสร้างและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
        ในการพัฒนาอัตลักษณ์ของโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร   ได้พิจารณาจากบริบท  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ของโรงเรียน  เป็นแนวทางในการปลูกจิตสำนึก  สร้างทักษะ  กระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดนำไปใช้งานได้จริง ๆ ในทางปฏิบัติ  จนเกิดเป็นวัฒนธรรมความกล้าแสดงออก  จนเป็นทั้งทัศนคติและค่านิยม และในที่สุดจะหล่อหลอมให้นักเรียนของโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารทุกคนบรรลุซึ่งอัตลักษณ์ในที่สุด  ดังนี้ 
            1. การให้ความรู้ อบรมสั่งสอนปลูกฝัง ผ่านการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ การจัดกิจกรรมเสริมทักษะในโอกาสต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน
            2. จัดกิจกรรมการแสดงออก และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เปิดเวทีการแสดงออกแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อย่างเสรี และบ่อยๆ  เพื่อช่วยพัฒนาทักษะการคิด  การวางแผน  การแก้ปัญหา  และการสรุปความคิดรวบยอดเพื่อเป็นข้อมูลพัฒนาต่อไป
            3. สร้างค่านิยม กล้าแสดงออก
                   - การโต้แย้งอย่างมีเหตุผล  เคารพกันและกัน รู้จักให้เกียรติกันมากกว่าเอาไปนินทาลับหลัง
                    - รู้จักยกย่องชมเชย เมื่อใครมีพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
            4. จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกนักเรียนให้ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
            5. จัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

    ดัชนีชี้วัดอัตลักษณ์
            นักเรียนโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร  ที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบแล้วจะบรรลุอัตลักษณ์ “กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์”  โดยมีคุณสมบัติเป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุข  ดังนี้
    1. ดี หมายถึง ความฉลาดในการควบคุมตนเองรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น ๆ และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมประกอบไปด้วยความสามารถดังต่อไปนี้
        ก. เข้าใจและยอมรับอารมณ์ตนเอง ควบคุมและแสดงออกอย่างเหมาะสม
            - เข้าใจและยอมรับอารมณ์ตนเอง
            - ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
            - แสดงออกอย่างเหมะสม
            - สลายอารมณ์ที่ไม่สร้างสรรค์
        ข. เข้าใจและเห็นใจผู้อื่น
            - เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่น
            - ยอมรับอารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่น
            - ใส่ใจในอารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่น
            - เห็นอกเห็นใจผู้อื่น
        ค. รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
            - มีความจริงใจ
            - รู้จักรับผิดและให้อภัย
            - รู้จักให้รู้จักรับ
            - รู้จักเคารพยกย่องผู้อื่น
        ง. มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
            - รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนและสังคม
            - รับผิดชอบต่อบทบาทของตนเอง
            - เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
    2. เก่ง หมายถึง ความฉลาดในการรู้จักตนเอง  คิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  มีแรงจูงใจในตนเอง  มุ่งมั่น ทำให้สำเร็จ  ตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยความสามารถดังต่อไปนี้
        ก. รู้จักตนเอง
            - รู้ศักยภาพของตนเอง
            - รู้อารมณ์ของตนเอง
            - รู้ความต้องการของตนเอง
        ข. มีแรงจูงใจในตนเอง
            - มีความคิดสร้างสรรค์
            - สร้างขวัญและกำลังใจให้ตนเอง
            - มีความเพียรพยายามมุมานะที่จะทำให้สำเร็จ
            - มองปัญหาให้เป็นโอกาสหรือสิ่งท้าทาย
            - มีเป้าหมายความหวังในทางที่ดี
        ค. สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหา
            - รับรู้เข้าใจปัญหา
            - สามารถตัดสินใจวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ
            - มีความยืดหยุ่นเหมาะสมแก่สถานการณ์
        ง. กล้าแสดงออกอย่างมีประสิทธิภาพ
            - กล้าคิด  กล้าพูด  กล้าทำ
            - สามารถสื่อความต้องการของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์
            - รับรู้สนใจบุคคลที่เกี่ยวข้อง
    3. สุข  หมายถึง  ความฉลาดในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข
        ก. ภูมิใจในตนเอง
            - พอใจและเห็นคุณค่าของตนเอง
            - เข้าใจและยอมรับในจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง
            - ศรัทธาและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
        ข. พึงพอใจในชีวิต
            - มองโลกในแง่ดี
            - พอใจในสิ่งที่ตนมี
            - ไม่หวั่นไหวมีความมั่นคงในอารมณ์
        ค. มีความสามารถในการสร้างความสุข
            - รู้จักผ่อนคลาย
            - มีอารมณ์ขันสนุกกับชีวิต
            - มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสุขความพอใจ