Vài Nét Giới Thiệu
Chào mừng quý bạn đã đến với Phong Trào Dân Chủ Tiến Bộ Chấn Hưng Nước Việt

DÂN CHỦ - NHÂN BẢN - HOÀ BÌNH - CÔNG BẰNG - THỊNH VƯỢNG


Tiếng nói của bạn đóng góp vào việc xây dựng một đất nước Việt Nam tốt hơn cho dân tộc và thế hệ tương lai.

Sáng Lập Viên: Lê Thăng Long, MA


Sau hơn 3 năm bị giam giữ khắc nghiệt, Lê Thăng Long Chủ Tịch Phong Trào CHNV vừa được ra khỏi nhà tù Xuân Lộc Vietnam vài hôm nay.