Giới thiệu

             1. Tổ chức nhân sự            
    Ông Nguyễn Kế Vị - Trưởng phòng
                Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên - Phó Trưởng phòng
                Bà Quách Mỹ Quyên - Cán bộ phòng
                Trần Tuyết Quyên - Cán bộ phòng
            2. Thông tin liên hệ
    Văn phòng:  Phòng 002 - Khu Hành chính
   

3.  Vị trí: Phòng Tổ chức là một đơn vị chức năng, trực thuộc Ban Giám hiệu, hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng, Quy chế tổ chức và hoạt động và Quy chế làm việc của nhà trường.

4.  Chức năng: Phòng Tổ chức có chức năng tham mưu giúp Ban giám hiệu nhà trường thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động trong nhà trường.

5.  Nhiệm vụ

5.1. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong các công việc sau

- Xây dựng, quy hoạch cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên.

- Bố trí, sắp xếp bộ máy nhân sự đảm bảo tính khoa học. Thực hiện chế độ tiền lương, những chế độ chính sách khác theo các văn bản pháp quy của Nhà nước về cán bộ - công chức, viên chức.

- Hợp đồng lao động và hướng dẫn người lao động thực hiện đúng các thủ tục do Nhà nước quy định; tập sự, thử việc đối với viên chức được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm hoặc do đơn vị hợp đồng theo yêu cầu thực tế trong quyền hạn được cấp trên cho phép.

- Hướng dẫn các tiêu chuẩn chức danh, nhiệm vụ viên chức và các nội dung có liên quan cho GV-CB-CNV.

- Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.

5.2. Chủ trì thực hiện

- Tổng hợp các hồ sơ đề nghị xét nâng ngạch, chuyển ngạch và báo cáo đến cấp có thẩm quyền theo hướng dẫn của cấp trên.

- Lập danh sách các đối tượng đến kỳ hạn nâng bậc lương thường xuyên, xét nâng lương trước thời hạn kịp thời, đúng quy định hiện hành.

            - Thực hiện báo cáo thống kê về tổ chức cán bộ theo yêu cầu của cấp trên.

- Quản lý và lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức: theo Quyết định số 14/2006/QĐ-SNV ngày 6/11/2006 và QĐ số 06/QĐ-BNV ngày 18/06/2007.

- Tổ chức triển khai phiếu đánh giá cán bộ, viên chức, phiếu bổ sung lý lịch hàng năm kịp thời, đầy đủ, chính xác;

- Cập nhật các hồ sơ phát sinh theo quy định của nhà nước.

- Sử dụng có hiệu quả chương trình Quản lý cán bộ ngành giáo dục phục vụ cho công tác lưu trữ, cập nhật thông tin, báo cáo cơ sở dữ liệu về cấp trên và chế độ bảo mật thông tin theo quy định.

- Thực hiện tốt các quy định về công tác pháp chế trong nhà trường.

- Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định hiện hành và sự phân công cụ thể của chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng nhà trường.

- Thực hiện công tác kỷ luật theo quy định hiện hành.

5.3. Công tác khác

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

- Phối hợp với các bộ phận khác trong cơ quan.