ประวัติย่อของผม


เสรี พงศ์พิศ
การศึกษา ปริญญาตรี, โท, (ปรัชญา) ที่โรม (อิตาลี) (Universita’ Urbaniana)
ปริญญาเอก (ปรัชญา) มิวนิก (เยอรมนี) (Hochschule fuer Philosophie)
ภาษา (ที่ใช้งานได้ดี) ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาเลียน เยอรมัน ลาว
(ขั้นพื้นฐาน) สเปน ละติน
ประสบการณ์
o เคยเป็นรองศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
o เคยเป็นผู้อำนวยการโครงการไทย-ออสเตรเลียป้ องกันเอดส์ภาคเหนือ
o เคยเป็นผู้อำนวยการองค์การสหประชาชาติในเอเชียแปซิฟิกด้านเอดส์
o เคยบรรยายพิเศษในมหาวิทยาลัยและงานสัมมนาในสหรัฐ ยุโรป เอเชีย
o ทำงานพัฒนาชนบทมาตั้งแต่ปี 2521 และเคยเป็นที่ปรึกษางานพัฒนาให้รัฐบาลและ
เอกชนในหลายประเทศในเอเชียและแอฟริกา
o เคยเป็นอธิการบดี สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
o บรรยายพิเศษให้นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยต่างๆ
o บรรยายพิเศษในสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันพัฒนาบุคลากร ก.มหาดไทย, วปอ., จปร.,
สถาบันพระปกเกล้า, หลักสูตรอบรมของกระทรวงยุติธรรม
งานเขียน
เขียนหนังสือกว่า 40 รายการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และบางเล่มแปลเป็น
ภาษาญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน เขียนบทความประจำในสยามรัฐรายวัน, บางครั้งในมติชน
หนังสือเล่มหลังๆ คือ กองทุนหมู่บ้าน/สวัสดิการชุมชน, แผนแม่บทชุมชน, วิสาหกิจ
ชุมชน, อินแปง, แผนชีวิต/เศรษฐกิจชุมชน, สอนลูกให้คิดเป็น (พิมพ์ครัง้ ที่ ๘), ปรัชญาชีวิต คิด
นอกกรอบ, ร้อยคำที่ควรรู้, เครือข่าย, เศรษฐกิจพอพียง, ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น, วิถีสู่
ชุมชนพอเพียง, วิถีสู่ชีวิตที่พอเพียง, ปฏิรูปสังคมไทย, กินอยู่พอดีมีความสุข (เล่ม๑-๒) 200 คำ
สุขภาพ เพื่อการกินอยู่พอดีมีความสุข, แผนที่ชีวิต เข็มทิศชุมชน