TIN MỚI NHẤT


THÔNG BÁO

(v/v đăng ký thi cải thiện HP) 

PKT&KĐCLGD thông báo đến sinh viên các lớp K20,21,22 với nội dung như sau:

1. PKT&KĐCLGD sẽ tổ chức thi lại, thi cải thiện các HP trong HK1 năm học 2015-2016. Thời gian từ ngày 06/2-10/02/2017.

2. Thời gian công bố lịch thi lại, thi cải thiện từ ngày 18/01-  19/01/2017.

3. Thời gian nhận đơn thi cải thiện hạn chót ngày 16/01/2017.

                                                       Sóc Trăng, ngày 03 tháng 01 năm 2017           - Đơn thi cải thiện Tải xuống
          - LỊCH THI LẠI - THI CẢI THIỆN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016 Tải xuống
      
    
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
20:14, 28 thg 5, 2015
ĉ
Khao thi kiem dinh,
17:28, 29 thg 9, 2015
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
02:18, 7 thg 7, 2015
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
16:55, 15 thg 12, 2015
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
17:11, 15 thg 12, 2015
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
22:53, 15 thg 12, 2015
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
23:35, 15 thg 12, 2013
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
00:48, 6 thg 1, 2016
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
19:14, 5 thg 7, 2015
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
00:11, 21 thg 9, 2015
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
00:03, 9 thg 11, 2015
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
18:38, 15 thg 9, 2015
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
17:34, 7 thg 6, 2015
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
18:19, 5 thg 6, 2014
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
20:47, 22 thg 10, 2013
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
01:53, 17 thg 10, 2014
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
20:47, 22 thg 10, 2013
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
18:41, 22 thg 10, 2014
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
01:23, 11 thg 5, 2015
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
01:46, 12 thg 3, 2015
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
17:34, 14 thg 12, 2014
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
01:54, 22 thg 4, 2015
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
00:37, 11 thg 5, 2015
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
00:38, 11 thg 5, 2015
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
17:54, 19 thg 10, 2015
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
17:54, 19 thg 10, 2015
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
02:55, 9 thg 3, 2015
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
02:12, 7 thg 7, 2015
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
19:57, 18 thg 1, 2017
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
16:56, 21 thg 1, 2016
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
23:44, 27 thg 5, 2015
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
17:35, 14 thg 6, 2015
Ĉ
Khao thi kiem dinh,
19:09, 22 thg 10, 2014