TIN MỚI NHẤT


- Lịch thi giữa HK2 các lớp K21. Thời gian ngày 17/3/2017  Tải xuống

- Lịch thi giữa HK2 các lớp K22. Thời gian từ ngày 23/3-24/3/2017    Tải xuống

- Lich thi lại, thi cải thiện giữa HK2 các lớp K20,21,22. Thời gian thi ngày 17/3/2017 và ngày 23/3-24/3/2017 Lịch thi lại - cải thiện giữa kỳ 2

          - Đơn thi cải thiện Tải xuống