THÔNG BÁO‎ > ‎

Báo cáo kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm học 2011-2012

đăng 06:52, 7 thg 5, 2012 bởi Phong Giao Duc Đào Tao Thuan An

Thực hiện theo kế hoạch năm học 2011-2012, nhằm đánh giá kết quả hoạt động giáo dục và đào tạo năm học 2011-2012. Nay Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An đề nghị Hiệu trưởng các trường thực hiện báo cáo kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm học 2011-2012 gồm các nội dung sau:         

1. Biểu mẫu:

          - Thực hiện đúng theo biểu mẫu của Phòng Giáo dục và Đào tạo;

          - Biểu mẫu được upload trên blog Phòng Giáo dục và Đào tạo;

          - Biểu mẫu là file excel gồm 04 sheet;

          - Các đơn vị không được thay đổi nội dung của biểu mẫu

2. Thời gian báo cáo:

          - Sau khi các đơn vị họp xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm học 2011-2012;

          Thời gian gửi báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo: trước ngày 25/5/2012; 

3. Hình thức và hồ sơ:

          - Các đơn vị gửi bảng giấy về Phòng Giáo dục và Đào tạo gồm:

                   1. Kết quả đánh giá xếp loại công chức, viên chức năm học 2011-2012 (theo mẫu 1- ĐGXLCBCC)

                   2. Tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ công chức, viên chức năm học 2011-2012 của từng bậc học Mầm non – Mẫu giáo (theo mẫu 2 – ĐGXLCBCC-MN-MG); Tiểu học (theo mẫu 3 – ĐGXLCBCC-TH); Trung học cơ sở (theo mẫu 4 – ĐGXLCBCC-THCS);

                   3. Phiếu tự nhận xét đánh giá cán bộ công chức, viên chức năm học 2011-2012

                   4. Phiếu lý lịch bổ sung năm học 2011-2012;

                   5. Phiếu kê khai tài sản năm học 2011-2012;

                   6. Biên bản họp xét đánh giá cán bộ công chức, viên chức năm học 2011-2012;

                  

Lưu ý: 03 loại phiếu ở mục 3,4,5 cán bộ công chức, viên chức phải đánh máy vi tính (không được viết tay); khi nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị dùng kim bấm lại 03 loại phiếu nói trên theo từng cá nhân tại đơn vị; tất cả bỏ vào túi hồ sơ gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo bên ngoài ghi rõ tiêu đề “Hồ sơ đánh giá cán bộ công chức, viên chức năm học 2011-2012”, tên trường, số lượng CBCC/nữ, thành phần hồ sơ.

          - Các đơn vị gửi mail file biểu mẫu về địa chỉ: minhhoa.cntt@gmail.com trước ngày 25/5/2012.

          Lưu ý khi gửi mail:

+ Các đơn vị cần ghi rõ nội dung tại dòng Subject và nội dung thư “Trường ….. báo cáo đánh giá cán bộ công chức, viên chức năm học 2011-2012”

+ Hiệu trưởng các đơn vị nên rà soát thật kỹ các số liệu trước khi tiến hành gửi mail.

           Nhận được văn bản này đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ vào chất lượng của báo cáo để nhận xét, đánh giá thi đua cuối năm học 2011-2012./. 

Comments