Thông báo

   

Nộp kê khai tài sản

đăng bởi Hòa Từ Minh

            Đề nghị các đơn vị công lập nộp các bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo danh sách đã gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định 30/11/2015. Các đơn vị chưa gửi danh sách đề nghị gửi gấp danh sách về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Nộp khẩn Đề án tinh giản biên chế

đăng bởi Hòa Từ Minh

            Tính đến thời điểm hiện nay (09 giờ ngày 30/11/2015) có 19 đơn vị đã gửi Đề án tinh giản biên chế về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Qua kiểm tra và xem xét vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Đề nghị các đơn vị nộp thiếu và chưa nộp khẩn trương thực hiện và nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo gấp trong ngày hôm nay 30/11/2015.
            Lưu ý: 
                Khi nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo phải đầy đủ như sau:
                    1. Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 và các biểu mẫu, phụ lục số liệu đính kèm liên quan đến đề án (Phòng Giáo dục và Đào tạo đã gửi mẫu cho các đơn vị trong hộp thư công vụ). Đề án và các biểu mẫu, phụ lục giai đoạn 2015-2021 đề nghị đơn vị đóng thành cuốn.
                    2. Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2015 và các biểu mẫu đính kèm liên quan đến tinh giản biên chế năm 2015
                    3. Kế hoạch tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm 2016 và các biểu mẫu đính kèm liên quan đến tinh giản biên chế 06 tháng năm 2016
            Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc đúng theo yêu cầu và thời gian quy định./.

THÔNG BÁO LẬP DANH SÁCH EMAIL CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ GIÁO VIÊN CỦA NGÀNH GIÁO DỤC THỊ XÃ THUẬN AN

đăng 19:25 26-11-2015 bởi Trần Trí   [ đã cập nhật 18:01 27-11-2015 ]

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường công lập, ngoài công lập trực thuộc.

Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường lập danh sách chưa đăng ký email của ngành giáo dục thị xã Thuận An (@ta.sgdbinhduong.edu.vn) đối với:

1.  Đơn vị, CĐCS, chi hội CTĐ, Đoàn thanh niên, Đội TNTP (đối với trường mới thành lập).

2.  Viên chức; giáo viên (ngoài công lập) chưa được đăng ký email và mới tuyển.

Những đơn vị, công chức, viên chức, giáo viên đã được đăng ký email trong những năm học trước nhưng quên mật khẩu; chuyển sang công tác đến đơn vị mới. Phòng GDĐT sẽ cấp lại mật khẩu và sửa lại tên đăng nhập cho đúng với đơn vị mới.

Lưu ý:

- Không đăng ký email cho: Bảo vệ, phục vụ, cấp dưỡng.

- Trong công tác gửi và nhận email, Phòng GDĐT chỉ gửi, nhận những email được đăng ký của ngành.

- Thời gian gửi danh sách vào email trithm@ta.sgdbinhduong.edu.vn: trước ngày 5/12/2015.

THÔNG BÁO ĐIỀU CHUYỂN MÁY VI TÍNH ĐÃ QUA SỬ DỤNG

đăng 18:00 25-11-2015 bởi Trần Trí   [ đã cập nhật 18:01 25-11-2015 ]

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường công lập trực thuộc

              Căn cứ vào tờ trình số 81/TTr-THHL ngày 23 tháng 11 năm 2015 của trường Tiểu học Hưng Lộc về việc thông báo tài sản dư cần điều chuyển (05 bộ máy vi tính đã qua sử dụng)
              Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến Hiệu trưởng các trường trực thuộc, nếu tại đơn vị trường còn nhu cầu sử dụng máy vi tính thì lập tờ trình gửi đến Phòng Giáo dục và Đào tạo (Đ/c Vũ) để Phòng Giáo dục xem xét và điều chuyển./.

Kiểm tra lại "Kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng năm 2016" (Hoàn chỉnh)

đăng 21:12 23-11-2015 bởi phong nguyen le   [ đã cập nhật 08:52 24-11-2015 ]

    Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổng hợp "Kế hoạch Đào tạo bồi dưỡng" năm 2016 từ danh sách gửi lên của các đơn vị cho những viên chức đăng ký nâng cao trình độ chuyên môn Cao đẳng, Đại học, Cao học. (Riêng những trường hợp đăng ký TCCT, Ngoại ngữ, Tin học sẽ có thông báo sau).

    Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị kiểm tra lại thông tin và số lượng thực tế có chính xác chưa?. Nếu chính xác thì đơn vị in ra (01 Bản giấy A4) có xác nhận của Hiệu trưởng và gửi về Phòng Giáo dục duyệt.

    Thời gian nộp: Buồi sáng ngày 25/11/2015

    Ghi chú: Trước khi in ra xóa hết chỉ để lại những giáo viên của dơn vị mình.

Thống nhất thời gian duyệt thừa giờ NH 2015-2016 cấp Tiểu học

đăng 20:24 23-11-2015 bởi Phuong pham thi

* HỌC KÌ  I:      18 tuần 

          - Tháng   8,9  :   6  tuần   (  từ  17 / 8 / 2015  đến   25/ 9 / 2015 )

            - Tháng  10    :   5  tuần   (  từ  28 / 9 / 2015  đến   30/ 10 / 2015 )

            - Tháng  11    :   4  tuần   (  từ  02 / 11 / 2015  đến    27 / 11 / 2015  )

- Tháng  12    :   3 tuần   (   từ  30 / 11 / 2015  đến    18 / 12 / 2015 )

* HỌC KÌ  II:      17 tuần 

- Tháng 1, 2     :  7  tuần   (  từ  28 / 12 / 2015  đến    26 /  02 / 2016)

            - Tháng     3     :  4  tuần   (  từ  29 / 2 / 2016 đến    25 /  3 / 2016 )

            - Tháng     4     :  5  tuần   (  từ  28 / 3 / 2016  đến    29 / 04 / 2016 )

- Tháng     5     :  1  tuần   (  từ  02 / 05 / 2016  đến    06 / 05 / 2016 )

 

Thay đổi lịch tập huấn chuyên môn tiểu học

đăng 20:20 23-11-2015 bởi Phuong pham thi


Kiểm tra và bổ sung giấy khen "Hồ sơ nâng lương trước hạn"

đăng 18:52 23-11-2015 bởi phong nguyen le

        Đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị khẩn trương kiểm tra lại "Danh sách nâng lương trước hạn" và bổ sung giấy khen "Sở Giáo dục và Đào tạo khen" trong đợt trước còn sót nợ lại cho những trường hợp ghi thành tích là Sở Giáo dục khen (photocopy 01 bản / 01 giáo viên).

        Thời gian nộp bổ sung và kiểm tra chỉnh sửa: Chậm nhất trong ngày 25/11/2015 (Liên hệ trực tiếp qua điện thoại gặp Phong _ 0913.617.682 hoặc 0937.519.913 gấp khi có sai sót).       
    
        

Thực hiện đề án Tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021

đăng 18:03 23-11-2015 bởi Hòa Từ Minh

        Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị công lập tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý tiến hành xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021, kế hoạch tinh giản biên chế thực hiện trong năm 2015kế hoạch tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm 2016. Gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An trước ngày 27/11/2015.
        Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Thuận An đã gửi mail tất cả các biểu mẫu và văn bản liên quan đến đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 vào hộp thư công vụ ngành giáo dục (nếu chưa nhận được đề nghị liên hệ đ/c Hòa). Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan và thực hiện đúng thới gian quy định./.

1-10 of 1171