Văn bản

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
Xem Tải xuống
- Bảng điểm học kỳ I lớp 9 năm học 2011-2012 - Biểu chất lượng học kỳ I năm học 2011 - 2012 - Biểu chất lương theo môn học (học kỳ I năm học 2011-2012)  40k v. 1 00:45 17-12-2011 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ĉ
Xem Tải xuống
BÀN GHẾ HỌC SINH LỚP 1 2013 - 2014   22k v. 1 19:42 08-05-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT NĂM HỌC 2012 - 2013   3681k v. 1 18:06 13-05-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
  67k v. 1 18:17 20-12-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Báo cáo thống kê giũa năm học 2012 - 2013(đây là phai nén các trường tải về giải nén sau đó nhập số liệu vào lưu lại và gửi về PHòng GD&ĐT   15k v. 1 19:05 12-12-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ĉ
Xem Tải xuống
  25k v. 1 19:12 25-11-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
BIỂU BÁO CÁO DÂN TỘC THÁNG 5 - 2013(nộp đ/c Thơ PGD&ĐT Đòng Văn)   21k v. 1 01:16 01-05-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ĉ
Xem Tải xuống
BIỂU HỌC SINH HƯỞNG CÁC LOẠI CHẾ ĐỘ 2013 - 2014   31k v. 1 18:24 14-08-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ĉ
Xem Tải xuống
NGHI ĐỊNH 49 - 74   21k v. 1 18:00 01-08-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ĉ
Xem Tải xuống
  92k v. 1 00:56 17-05-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ĉ
Xem Tải xuống
Biểu thống kê Công đoàn cơ sở 2013  32k v. 1 18:58 18-12-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ĉ
Xem Tải xuống
  54k v. 1 18:03 13-12-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu khảo sát chất lượng đầu năm học 2012 - 2013 cấp THCS  25k v. 1 02:26 18-10-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
  14k v. 1 23:09 16-12-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ĉ
Xem Tải xuống
Biểu thống kê chất lượng học kỳ I năm học 2012-2013  23k v. 1 06:13 10-12-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ĉ
Xem Tải xuống
  29k v. 1 02:00 22-10-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ĉ
Xem Tải xuống
Biểu PCGDTHCS XMC 15 - 60 năm 2012  57k v. 1 18:23 29-10-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ĉ
Xem Tải xuống
Báo cáo học sinh bỏ học, lấy vợ chồng chưa đi học năm học 2012 - 2013( nộp đ/c Thơ PGD ngày 13/3/2013)và gửi theo địa chỉ Email: dinhtho73@gmail.com   38k v. 1 00:29 06-03-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
  13k v. 1 20:52 21-06-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ĉ
Xem Tải xuống
  71k v. 1 00:57 11-11-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ĉ
Xem Tải xuống
Báo cáo DA THCS vùng khó khăn( nộp về PGD&DT Đồng Văn cho đ/c Thịnh ngày 16/3/2013)   153k v. 1 23:37 13-03-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ĉ
Xem Tải xuống
CÔNG VĂN LẬP DANH SACH XÉT DUYỆT CÁC CHẾ ĐỘ 2013 - 2014   37k v. 1 20:28 11-08-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
  13k v. 1 18:40 24-10-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
  10k v. 1 02:33 15-10-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ĉ
Xem Tải xuống
Công văn tập huấn Chương trình SEQAP ngày 9/9/2012 tại Hà Giang  54k v. 1 17:51 06-09-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
  79k v. 1 02:03 26-08-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
  421k v. 1 18:43 02-04-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ĉ
Xem Tải xuống
  31k v. 1 02:14 26-08-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ĉ
Xem Tải xuống
  20k v. 1 02:15 26-08-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ĉ
Xem Tải xuống
  20k v. 1 02:05 26-08-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ĉ
Xem Tải xuống
Danh sách giáo viên THCS đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi GVDG cấp huyện năm học 2012-2013  29k v. 1 06:32 08-01-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ċ
Xem Tải xuống
  333k v. 1 16:25 01-01-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ċ
Xem Tải xuống
  375k v. 1 00:42 19-12-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ċ
Xem Tải xuống
  280k v. 1 17:41 18-12-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ċ
Xem Tải xuống
  283k v. 1 16:24 01-01-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ċ
Xem Tải xuống
  314k v. 1 19:36 18-12-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ċ
Xem Tải xuống
  286k v. 1 16:24 01-01-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ċ
Xem Tải xuống
  445k v. 1 19:36 18-12-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ċ
Xem Tải xuống
  365k v. 1 19:51 17-12-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ċ
Xem Tải xuống
  304k v. 1 17:41 18-12-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ċ
Xem Tải xuống
  288k v. 1 16:25 01-01-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ċ
Xem Tải xuống
  439k v. 1 00:04 20-12-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ċ
Xem Tải xuống
  278k v. 1 16:25 01-01-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ċ
Xem Tải xuống
  1467k v. 1 23:52 19-12-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ċ
Xem Tải xuống
  364k v. 1 16:25 01-01-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ċ
Xem Tải xuống
  341k v. 1 16:24 01-01-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ċ
Xem Tải xuống
  315k v. 1 16:24 01-01-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Đề thi và hướng dẫn chấm môn Địa lý kỳ II năm học 2012 - 2013  53k v. 1 02:38 14-05-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Đề thi và hướng dẫn chấm môn Hóa học kỳ II năm học 2012 - 2013  30k v. 1 07:56 13-05-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Đề thi và Hướng dẫn chấm Lịch sử kỳ II năm học 2012 - 2013  43k v. 1 20:00 13-05-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Đề thi và Hướng dẫn chấm môn Tiếng Anh kỳ II năm học 2012 - 2013  82k v. 1 20:33 14-05-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Đề thi và Hướng dẫn chấm môn Toán kỳ II năm học 2012 - 2013  298k v. 1 20:34 14-05-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Đề thi và Hướng dẫn chấm Vật lý kỳ II năm học 2012 - 2013  64k v. 1 20:01 13-05-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
  160k v. 1 20:52 12-06-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Điều chỉnh nội dung dạy học các môn học cấp THCS  1488k v. 1 20:11 10-09-2011 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ĉ
Xem Tải xuống
  168k v. 1 03:09 24-06-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
  51k v. 1 19:20 25-10-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Đề thi HSG lớp 6-7-8 năm học 2011-2012   1054k v. 2 20:00 20-05-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Mãu EMIS hồ sơ trường tháng 9 (đầu năm)  1368k v. 1 18:09 06-09-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn báo cáo tổng kết MN năm học 2012 - 2013  71k v. 1 02:11 13-05-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ĉ
Xem Tải xuống
  251k v. 1 23:01 27-12-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Hướng dẫn Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm học 2012 - 2013  11k v. 1 18:46 14-05-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Biểu mẫu báo cáo 3 năm thực hiện Nghị quyết 2123  27k v. 1 00:09 19-04-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
  191k v. 1 00:19 11-05-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THÁNG NĂM HỌC 2013 - 2014   35k v. 1 02:20 15-08-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ĉ
Xem Tải xuống
  43k v. 1 19:31 11-05-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Kế hoạch tập huấn CNTT  262k v. 1 02:19 27-09-2011 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ĉ
Xem Tải xuống
  109k v. 1 23:36 16-12-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Điều lệ thi tim hiểu pháp luật và kế hoạch thi HSG môn GDCD năm học 2012 - 2013  116k v. 1 01:52 28-08-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Đề thi học kỳ II lớp 9 năm học 2011 - 2012   299k v. 2 19:58 20-05-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ĉ
Xem Tải xuống
Báo cáo tổng kết một số chỉ tiêu của DA GDTHCS vùng khó khăn nhất năm học 2012 - 2013  48k v. 1 00:46 20-05-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ĉ
Xem Tải xuống
  48k v. 1 17:55 25-12-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
  2469k v. 1 23:10 27-12-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
  611k v. 1 01:24 10-05-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu danh sách học sinh tham gia thi tìm hiểu pháp luật trong trường Phổ thông  263k v. 1 20:50 16-09-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ĉ
Xem Tải xuống
  21k v. 1 20:01 08-07-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Biểu mẫu học sinh giỏi năm học 2011 - 2012  19k v. 1 20:57 15-09-2011 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
  421k v. 1 21:03 01-04-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ĉ
Xem Tải xuống
  220k v. 1 02:46 18-10-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ĉ
Xem Tải xuống
  45k v. 1 01:18 21-11-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ĉ
Xem Tải xuống
  30k v. 1 00:19 08-11-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ĉ
Xem Tải xuống
Mãu xây dựng kế hoạch năm học   147k v. 2 17:56 06-09-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Đề thi và hướng dẫn chấm môn Ngư văn kỳ II năm học 2012 -2013  83k v. 1 20:41 12-05-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Tài liệu tập huấn môn GDCD cấp THCS  2103k v. 1 01:44 28-08-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
PHỔ CẬP TIỂU HỌC 2013   1215k v. 1 20:40 21-08-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Mẫu biểu sơ kết học kỳ I năm học 2011-2012 các cấp  90k v. 1 22:27 13-12-2011 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Phương án PCCC và Quyết định kiện toàn đội PCCC  22k v. 1 18:00 17-07-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Phân phối chương trình THCS   773k v. 1 00:41 17-12-2011 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ĉ
Xem Tải xuống
  105k v. 1 17:42 10-04-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Ċ
Xem Tải xuống
  1496k v. 1 06:27 10-12-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Đề thi và hướng dẫn chấm môn sinh học kỳ II năm học 2012 - 2013  57k v. 1 20:40 12-05-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
SƠ KẾT KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013   47k v. 1 23:04 23-12-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
HƯỚNG DẪN SƠ KẾT KY I NĂM HỌC 2013 - 2014   53k v. 1 17:14 17-12-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Tài liệu tập huấn Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng  1739k v. 1 01:50 28-08-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Biểu mẫu thống kê đầu năm học 2012 -2013  410k v. 2 01:32 28-08-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Thống kê tiểu học đầu năm 2012 - 2013(nộp ngày 10/9/2012 đ/c Thơ)   1616k v. 1 02:01 07-09-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
BIỂU THỐNG KẾ ĐẦU NĂM - PHẦN MỀM TIỂU HỌC ĐẦU NĂM 2013 - 2014(Kèm theo công văn số 169/CV - PGD&ĐT ngày 26/8/2013 của Phòng GD&ĐT Đồng Văn)   4118k v. 2 02:41 27-08-2013 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
ċ

Tải xuống
Bộ đề mẫu PISA   5513k v. 2 20:01 20-05-2012 Phòng GD&ĐT Đồng Văn
Comments