Tài liệu về Phương pháp, Kĩ thuật Dạy và Học Tích cực

Bài Giảng về Phương pháp, Kĩ thuật Dạy và Học Tích cực cho Giáo viên cốt cán cấp Tỉnh/Thành phố (Nghệ An, Tháng 3 năm 2010)

ć Phan1DAYHOCTICHCUC(sua6-3-2010).PPT
Xem Tải xuống
  205k v. 1 06:46 25-03-2010 Co TRAN VAN
ć Phan2KYTHUATHOPTAC(sua6-3-2010).PPT
Xem Tải xuống
  6100k v. 1 06:48 25-03-2010 Co TRAN VAN
ć Phan3HOCTHEOGOC(sua6-3-2010).ppt
Xem Tải xuống
  163k v. 1 06:49 25-03-2010 Co TRAN VAN
ć Phan4Hoctheohopdong(Sua6-3-2010).ppt
Xem Tải xuống
  101k v. 1 06:49 25-03-2010 Co TRAN VAN
ć Phan5Bai1DHDA(sua6-3-2010).ppt
Xem Tải xuống
  2947k v. 1 06:50 25-03-2010 Co TRAN VAN
ć Phan5Bai2DHDA(Sua6-3-2010).ppt
Xem Tải xuống
  642k v. 1 06:51 25-03-2010 Co TRAN VAN
Comments