หน้าแรก

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลพิชัย

 High Alert Drug : HAD
        แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับยาที่มีความเสี่ยงสูง โรงพยาบาลพิชัย ได้คัดเลือกยาที่มีความเสี่ยงสูงมาจัดทำแนวทางในการบริหารยา จำนวน 17 รายการ

คู่มือการใช้ยา/บริหารยา    การใช้ยาเทคนิคพิเศษ
        ได้รวบรวมคู่มือในการให้คำแนะนำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยที่ใช้ยาฉีดอินซูลิน ผู้ป่วยที่ใช้ยาสูดพ่น MDI และฉลากช่วยต่างๆ

คู่มือการใช้ยา/บริหารยา    คู่มือการใช้ยาและการบริหารยาต่างๆ
   เช่น วิธีการบริหารยาฉีดและความคงตัวของยาหลังผสม การบริหารยา Antidote เป็นต้น

01 กันยายน 2559 พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย
พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย
   วันที่ 1 กันยายน 2559
9 มิถุนายน 2559 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เยี่ยมโรงพยาบาลพิชัย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เยี่ยมชมการผลิตผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร
   วันที่ 9 มิถุนายน 2559จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาที่ใช้ในโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559                                                                        


จัดประชุมให้ความรู้เกษตรกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร
   วันที่ 19-22 มกราคม 2559