หน้าหลัก

วิสัยทัศน์ :  โรงเรียนอัสสัมชัญระยองเป็นผู้นำทางการศึกษายึดมั่นตามจิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ตมีมาตรฐานสากล