หาดใหญ่วิทยาลัย

เกียรติประวัติ ศักดิ์ศรีดังชีวัน คือ สถาบันหาดใหญ่วิทยาลัย

 • Increase font size
 •  
 • Default font size
 •  
 • Decrease font size


 • header
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นระบบมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมเยี่ยม บุคลิกดี มีความรู้สู่สากล

ประวัติโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (อังกฤษ: Hatyaiwittayalai School) (อักษรย่อ: ญ.ว.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน โดยขุนนิพัทธ์จีนนคร ต้นตระกูลจิระนคร เป็นผู้บริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน จำนวน 14 ไร่ และ เทศบาลนครหาดใหญ่ บริจาคเพิ่มเติมอีก 2 งาน รวมเป็น 14 ไร่ 2 งาน ประกอบด้วยอาคารเรียน 7 หลัง มีห้องเรียนทั้งหมด 94 ห้องเรียน มีนักเรียนประมาณ 4,500 คน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 • ตราประจำโรงเรียน คือ ตรีจักร
  • ตรี สัญลักษณ์แห่งความเป็น ไทย คือ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  • จักร ความยิ่งใหญ่ ความกล้าหาญ ความคม อันจะปกป้องสถาบันทั้งสาม
 • สีประจำโรงเรียน คือ ฟ้าแดง
  • ฟ้า ความดีงามอันสูงส่งเป็นเลิศ
  • แดง ความเข้มข้นในความรักสถาบัน
 • ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นจามจุรี
 • คติพจน์ประจำโรงเรียน คือ สุวิชาโน ภวํ โหติ (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)
 • ปรัชญาของโรงเรียน คือ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
 • เทพประจำโรงเรียน คือ พระพิฆเนศวร
  • พระพิฆเนศวร เทพผู้เป็นเลิศทางศิลปวิทยาการทุกแขนง เป็นพระผู้เแทนของสถาบันครู ตามสัจจะปฏิญาณที่ว่า "ผู้ใดบูชาครู เป็นมงคลแก่บุคคลนั้น"
 • คำปฏิญาณ
  • เราคนไทย ใจกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
   เรานักเรียนจะต้องประพฤติตน ให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น
   เรานักเรียน จะต้องไม่กระทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองแ
   ละผู้อื่น

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน

กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอหาดใหญ่ เปิดสอบครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2488 ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่ อักษรย่อ ส.ข.3 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงที่ 3 ของจังหวัดสงขลา ในระยะต้นเปิดรับเฉพาะนักเรียนชาย จึงเรียกกันติดปากว่า โรงเรียนมัธยมชาย หรือ มอชาย มีชื่อย่อที่ใช้เรียกกันทั่วไปว่า มชญ. เปิดสอนรุ่นแรกในระดับชั้น ม.1 มีนักเรียนห้องเรียน 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน มีครู 3 คน ได้แก่ นายกลับ ส่งศรี (ครูใหญ่) , นายอุทิศ นิยกาญจน์ และนายยงยุทธ มุณีแนม อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ด้านหน้าปลูกต้นจามจุรี จำนวน 3 ต้น ไว้เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน ด้านหน้าโรงเรียนเป็นสนามฟุตบอลใช้แข่งขันกีฬาอำเภอหาดใหญ่ โรงเรียนเริ่มมีชื่อเสียงเมื่อได้ครองถ้วยรางวัลชนะเลิศฟุตบอลกีฬาจังหวัด สงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2492 ต่อมาได้ตั้งชื่อถ้วยใบนี้ว่า ถ้วยตรี-จักร เป็นสัญลักษณ์กีฬาเด่นของโรงเรียน

 • พ.ศ. 2494 มีนักเรียนชั้น ม.6 รุ่นแรกสอบได้ที่ 1 ของจังหวัดสงขลา เป็นการจุดประกายความเป็นเลิศทางวิชาการ ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงการรับนักเรียนจากชายล้วนเป็นสหศึกษา โดยยุบรวมกับโรงเรียนสตรีหาดใหญ่ "สมบูรณ์กุลกันยา" ในปี พ.ศ. 2509 ในระยะนี้กรมสามัญศึกษาได้ให้งบประมาณสร้างอาคาร 1, 2, 3 และ 4 เป็นลำดับ และโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการมัธยมแปบบประสม (คมส.) เมื่อปี พ.ศ. 2510 เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาเทียบเท่าอารยะประเทศ ทำให้โรงเรียนมีชื่อเสียงมากขึ้น จำนวนนักเรียนชายและหญิงเพิ่มขึ้นถึง 1,200 คน
 • พ.ศ. 2513 เริ่มเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้เพิ่มคำว่าวิทยาลัยต่อจากชื่อเดิมเป็น ชื่อ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ใช้อักษรย่อว่า ญ.ว. ในปี พ.ศ. 2514 นักเรียน ม.ศ.5 รุ่นแรกได้ทำชื่อเสียงทางด้านวิชาการให้กับโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสอบติดบอร์ดระดับประเทศได้ถึง 7 คน
 • พ.ศ. 2517 กรมสามัญศึกษาอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนเป็น 2 ผลัด เนื่องจากมียอดนักเรียนสมัครเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 เป็นจำนวนมาก ทำให้ยอดรวมของนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2519 มีนักเรียน 2,800 คน มีครูอาจารย์ จำนวน 180 คน โดยมีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารอุตสาหกรรม 1 หลัง อาคารคหกรรม 1 หลัง อาคารชั่วคราว 2 หลัง ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้ยุยรวมเป็นผลัดเดียว
 • พ.ศ. 2524 เปิดศูนย์เกษตรกรรมที่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ เป็นสาขาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย มีเนื้อที่ประมาณ 74 ไร่
 • พ.ศ. 2525 เทศบาลนครหาดใหญ่บริจาคที่ดินจำนวน 2 งาน เพื่อสร้างอาคาร 5 เชื่อมต่อกับหอประชุมราชาวดี และได้จัดสร้างองค์พระพิฆเนศวร เทพเจ้าแห่งศิลปวิทยาการ และทำพิธีปลุกเสกในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นองค์ตัวแทนสถาบันครู ประดิษฐานไว้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และถือเป็นคติของลูก ญ.ว. ทุกคนว่า "ผู้ใดบูชาครูเป็นมงคลแก่บุคคลนั้น"
 • พ.ศ. 2526 เปิดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอำเภอหาดใหญ่ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ณ ที่ตั้งของโรงเรียนสตรีหาดใหญ่เดิม
 • พ.ศ. 2532 โรงเรียนได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทองแดงคณิตศาสตร์โอลิมปิกจาก การแข่งขัน โอลิมปิกวิชาการ เหรียญแรกของประเทศไท โดยนายไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เหรียญรางวัลดังกล่าวต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็นสัญลักษณ์คำว่าเรียนดี ตามปรัชญาของโรงเรียน
 • พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษาอนุญาตให้จัดตั้งสาขาของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย คือ โรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา โดยใช้ที่ดินศูนย์วัฒนธรรมและพื้นที่บ้านพักครู-อาจารย์โรงเรียนหาดใหญ่ วิทยาลัย
 • พ.ศ. 2540 กรมสามัญอนุญาตให้ศูนย์เกษตรกรรม ต.บ้านพรุ ซึ่งเป็นสาขาของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย แยกเป็นโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
 • พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 จาก UKAS ประเทศอังกฤษ โดยผู้อำนวยการเกษียร ภู่กลาง
 • พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้าง บรรยากาศของการเรียนรู้
icon_gallery

plot
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่
สอบ
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2553
(รายละเอียด)

ปฏิทินโรงเรียน

» 11-14, 19 ก.ค. 54 สอบกลางภาค
» 20-23 ก.ค.54 นักเรียนและครู/ผู้บริหารโรงเรียนเมโทดิสท์วัน เมดาน อินโดเนียเซีย จำนวน 80 คน มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเรียนร่วมกับนักเรียน ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย
» 22 ก.ค.54 ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์บิน ประเทศจีน เยี่ยมโรงเรียน
» 20-28 ก.ค.54 สัปดาห์กีฬาสี
» 15 ส.ค.54 ทัศนศึกษาวันวิทยาศาสตร์ ที่ มอ.
» 19,22,23 ส.ค.54 ประเมินมาตรฐาน ร.ร. โดย สมศ.
» 16-22 ก.ย.54 สอบปลายภาคเรียนที่ 1
» 29 ก.ย.54 ส่ง H.D. (คะแนน)
» 4-5 ต.ค.54 ประชุมผู้ปกครอง ม.1-6, ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1,ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
» 4ต.ค.54 ประชุมผู้ปกครอง/09.00น. ม.6/10.30น. ม.3/13.00น. ม.5
» 5ต.ค.54 ประชุมผู้ปกครอง/09.00น. ม.4/10.30น. ม.1/13.00น. ม.2
» 8 ต.ค. 54 ปิดภาคเรียนที่ 1/2554
» 8-11 ต.ค.54 สอบ GAT/PAT ม.6 ครั้งที่ 1/2554
» 24 ต.ค. 54 ครูเปิดภาคเรียนที่ 2
» 25 ต.ค. 54 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2
» 20-23 ธ.ค.54 สอบกลางภาคเรียนที่ 2
» 23 ม.ค.55 แข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ เมืองทองธานี
» 1-3 ก.พ.55 เข้าค่ายกิจกรรมในเครื่องแบบ
» 12 ก.พ.55 YORWOR PRE-TEST
» 23 ก.พ.-2 มี.ค.54 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
» 28-29 ก.พ.55 สอบ O-net ม.3

School Memories


Playlist: 0 | 1 | 2 | 3

Who's Online

เรามี 27 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday787
mod_vvisit_counterYesterday1728
mod_vvisit_counterThis week2515
mod_vvisit_counterThis month33066
mod_vvisit_counterStart9/6/2011171164
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 468 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร : 074-243599, 074-220404, 074-245215 โทรสาร : 074-245288 e-mail : yorwor@hatyaiwit.ac.th
<!--//-->

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. 

Comments