คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย

คำอธิบายรายวิชา

 ภาษาไทย  ๖   ท ๒๓๑๐๒ 

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓                                            จำนวน  ๑.๕  หน่วยกิต                                     เวลา  ๖๐  ชั่วโมง

                 ฝึกอ่านจับใจความสำคัญ   อ่านเรื่องต่าง ๆ  วิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินเรื่องที่อ่าน โดยใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ  ประเมินความถูกต้องของข้อมูล  วิจารณ์ความสมเหตุสมผล  การลำดับความและความเป็นไปได้ของเรื่อง  วิเคราะห์เพื่อแสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้   จากงานเขียน  รายงานจากการศึกษาค้นคว้า  รายงานโครงงาน  สื่อสารในรูปแบบอธิบาย บรรยาย  พรรณนา  แสดงทรรศนะ  โต้แย้ง  โน้มน้าว  เชิญชวน  ประกาศ   ชี้แจง  แสดงความคิดเห็น และโต้แย้งในเรื่องต่าง ๆ  วิเคราะห์  วิจารณ์ และแสดงความรู้  ความคิดเห็น  หรือโต้แย้งจากบทโฆษณา  บทความทางวิชาการ                  กรอกแบบสมัครงาน  พูดในโอกาสต่าง ๆ โต้วาที  อภิปราย  ยอวาที  โน้มน้าว  ต่อที่ประชุมชน   แสดงทรรศนะสรุปแนวคิดและการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู  วิเคราะห์แนวคิด  การใช้ภาษา  และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู  ประโยคความซ้อน  ระดับภาษา  คำทับศัพท์ คำศัพท์บัญญัติ  คำศัพท์ทางวิชาการและวิชาชีพ แต่งโคลงสี่สุภาพ    วรรณคดี  วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นเกี่ยวกับศาสนา  ประเพณี  พิธีกรรม สุภาษิตคำสอน  เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี   หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์  จุดมุ่งหมายการแต่ง  พิจารณารูปแบบ  พิจารณาเนื้อหาและกลวิธีของวรรณคดีและวรรณกรรม  

              โดยใช้กระบวนการฝึก  ศึกษาค้นคว้า  สืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ  ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  บันทึก  จัดกลุ่มข้อมูล   และการอภิปราย

 เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถ               ในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีนิสัยรักการอ่าน  มีมารยาท  ในการฟัง  ดู  พูด  อ่าน  เขียน  และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

                ท ๑.๑  ม.๓/๓   ม.๓/๕   ม.๓/๔   ม.๓/๖   ม.๓/๗  ม.๓/๘  ม.๓/๑๐

             ท ๒.๑  ม.๓/๒  ม.๓/๗   ม.๓/๘   ม.๓/๙   ม.๓/๑๐

ท๓.๑   ม.๓/๑   ม.๓/๓   ม.๓/๔   ม.๓/๕   ม.๓/๖

ท ๔.๑  ม.๓/๒  ม.๓/๓    ม.๓/๕   ม.๓/๖  

 ท ๕.๑  ม.๓/๑   ม.๓/๑  ม.๓/๓    

 

รวมทั้งหมด   ๒๔   ตัวชี้วัด