คำอธิบายรายวิชา

2200-1006 พิมพดีดไทยเบื้องต้น 1-2-2 จุดประสงครายวิชา เพื่อให้
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพิมพไทย 
2. มีทักษะในการพิมพไทยแบบสัมผัส 
3. มีทักษะในการบํารุงรักษาเครื่อง 
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการพิมพ 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพิมพไทยแบบสัมผัส 
2. พิมพสัมผัสแปนพิมพตาง ๆ ตามหลักการ 
3. คํานวณคําสุทธิตามหลักเกณฑ 
4. บํารุงรักษาเครื่องพิมพดีด หรือเครื่องคอมพิวเตอรตามคูมือ 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพิมพไทยแบบสัมผัส การพิมพแปนอักษร แปนตัวเลข สัญลักษณ เครื่องหมาย การพิมพประโยค 
การคํานวณคําสุทธิ และการบํารุงรักษาเครื่องพิมพดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์