2 ตัวแปร และตัวดำเนินการ

  1. ตัวแปร
  2. ชนิดข้อมูล
  3. ค่าคงที่
  4. ตัวดำเนินการ