6 ตัวแปร Array

ในหน่วยนี้จะกล่าวถึง แค่  Array 1 มิติ เท่านั้น 
และฟังก์ชันที่ใช้ในการหาความยาวของข้อความเท่านั้น
เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นคว้า
หาฟังก์ชั่นอื่นๆ มาช่วยในการเขียนโปรแกรม
                                                                    นักเรียนเลือกทำ 1 ข้อ ตามที่คู่ของตัวเองจับได้
ดังนั้น แต่ละห้องจะมีจำนวนคนที่ ส่งข้อ 1และข้อ 2 เท่าๆกัน
                                                                   ให้นักเรียน ส่งงานตามคู่ที่ตัวเองเลือกไว้  


การบ้านเพิ่มเติม     (5 คะแนน ) 


ให้นักเรียน ยกตัวอย่าง ฟังก์ชันต่างๆในภาษาซีที่นำมาช่วยในการเขียนโปรแกรม  
เช่น ฟังก์ชัน printf() , scanf() แต่ ให้หาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่สอนไปแล้ว 
โดยอธิบายความหมาย พร้อมอธิบายตัวอย่างการใช้งาน และบอกชื่อ library  ที่เก็บฟังก์ชันนั้นๆ ด้วย
( 2 คน = 1  ฟังก์ชัน ห้ามซ้ำกับของคู่อื่น ตรวจสอบได้จาก ที่เพื่อนส่งไปแล้วด้านล่างนี้ )

ตัวอย่างเช่น    ฟังก์ชัน strlen(str)   (อ้างอิงมาจาก ตัวอย่างที่ 5 ใน เนื้อหา )
   ใช้หาความยาวของสตริง  เก็บอยู่ใน library   “string.h”        

      ตัวอย่างการใช้ 

                                   char message[ ] = “Good Morning”;

                                    x = strlen(message);


        ค่า x จะมีค่าเท่ากับ 12 

.............................................................................................................................

   ส่งงานที่นี่     ตรวจสอบรายชื่อการส่งงาน