ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1

โปรแกรมระบบงานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 ชื่อโปรแกรม รายละเอียด ผู้ปฏิบัติ
http://esdc.obec.go.th
ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ศนฐ.) -ศึกษานิเทศก์ทุกคน
 
http://data.esdc.in.th
 ระบบฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์และรายงานการนิเทศ -ศึกษานิเทศก์ทุกคน 
 -ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
 EPCC ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการวัดและประเมินผลฯระหว่าง สพฐ.กับ สพป. -เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา
 
http://nt-result.bopp.go.th
 ระบบรายงานผลการสอบ NT รายโรงเรียน -เจ้าหน้าที่โรงเรียนทุกโรงเรียน
 -เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา
 
http://nt-result.bopp.go.th/student-user
 ระบบรายงานผลการสอบ NT รายบุคคล -เจ้าหน้าที่โรงเรียนทุกโรงเรียน
 -นักเรียน
http://bet.obec.go.th
 ระบบรายงานผลการสอบ NT เขตพื้นที่  -เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา
 
www.niets.or.th
 ระบบการสอบ O-NET และรายงานผลการสอบ O-NET ทุกระดับ -นักเรียน 
-เจ้าหน้าที่โรงเรียนทุกโรงเรียน
 -เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา