DLIT Lampang1

ห้องเรียน DLIT Lampang1
 วิชา ลูกเสือเนตรนารี
ชั้น  ป.4
เรื่อง เงื่อนเชือก
โดย นายสมเจตน์  ไปเร็ว
ใบความรู้ที่ 1
 วิชา...
ชั้น.....
เรื่อง.....
โดย.....
รหัส.....
        

คลังใบความรู้ DLIT Lampang1
วิชา ลูกเสือเนตรนารี
ชั้น  ป.4
เรื่อง เงื่อนเชือก
โดย นายสมเจตน์  ไปเร็ว
ใบความรู้ที่ 1
 วิชา...
ชั้น.....
เรื่อง.....
โดย.....
รหัส.....
   
     

คลังข้อสอบ DLIT Lampang1
 วิชา.....
ชั้น.....
เรื่อง.....
โดย......
รหัส......
 วิชา...
ชั้น.....
เรื่อง.....
โดย.....
รหัส.....
   
     

วีดีโอการเรียนการสอน DLIT Lampang1
 วิชา.....
ชั้น.....
เรื่อง.....
โดย......
รหัส......
 วิชา...
ชั้น.....
เรื่อง.....
โดย.....
รหัส.....
   
     


ทำเนียบรุ่นผู้เข้าอบรม DLIT รุ่นที่ 1 สพป.ลำปาง เขต 1